For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Fornebubanen, likhet og miljø ?

Argumenter for Fornebubanen er fra den den tiden da alle trodde at bane var mer miljøvennlig enn all annen motorisert ferdsel. En tid da bare bane var elektrisk og en bare regnet på utslipp ved drift og ikke utslipp ved produksjon og anlegg. En så ofte bort fra nytte i forhold til kostnad.

De som ønsker Fornebubanen, er ikke tjent med å fortelle om nytte i forhold til kostnad. Da planleggingen startet var kostnadsoverslaget 4 milliarder og nå 23 milliarder. Geografisk dekkende el-buss nett i Oslo og Viken, koster mindre og kommer flere til gode enn Fornebubanen. El-buss nett som dekker reisebehov både nært og fjernt, kan komme før og bidra mer til bedre miljø i Viken og Oslo. Da vil flere kunne bruke kollektivtransport istedenfor personbil. Det vil redusere behov for motorveier og parkeringsplasser i større grad enn Fornebubanen.

De rikeste i Norge har fordel av Fornebubanen. Det er på bekostning av barn, eldre og de uten bil, andre steder enn i Bærum og Oslo vest. Fornebubanen vil øke ulikhet i Viken og Oslo. Med bidrag til banen fra Staten øker ulikheten i hele Norge. Generelt betyr store investeringer i anlegg at det blir mindre til helse og sosialsektoren. Det går særlig utover de svake.

Utviklingen har gjort Fornebubanen til en versting både sosial og for miljøet.

Trygve Roll-Hansen

Utreder i Samferdselsdepartementet, 1970-2010

6 kommentarer

 1. Einar SPURKELAND

  En viktig kommentar som burde gå med kopi til statsråden. Overinvesteringer i infrastruktur i Vestkorridoren i Oslo bidrar til ulikheter. Lysaker har kanskje verdens beste kollektivtilbud i dag med en rekke busslinjer, tog og trikk fra Lilleaker.
  Enda et banetilbud her vil neppe flytte folk fra Tesla til en ny baneløsning. Nå burde det vært Groruddalens sin tur med forlengelse av Sinsenstrikken og t-bane på tvers mellom dalsidene og handels- og arbeidsplassene i dalbunnen. El-matebusser Fornebu-Lysaker er mer miljøvennlig og mye billigere.

 2. Øystein Nordtorp

  El busser og el ferger til/fra Fornebu og rett til/fra sentrum er utslippsfritt , raskt, behagelig , kostnadsfritt og uten omvei via Majorstua.

 3. Stein Stugu

  Som medlem av formannskap og kommunestyre (R) kan jeg bare skrive under på dette, selv om jeg er usikker på om elbuss er rett løsning, spesielt med det gravearbeidet som er utført. Det er påfallende at Oslos politikere ikke benytter sjansen til å rette søkelyset mot hvem det bygges for på Fornebu. Det gjelder alle partier. I tillegg til å forsterke øst/vest skillelinjene tapper det også Oslo for innbyggere som betaler mer skatt enn gjennomsnittet.

  • Trygve Roll-Hansen

   Takk for kommentarer til økt ulikhet på grunn av Fornebubanen. Avisen Oslo ville ta det inn dersom jeg skrev mer om ulikhet. Det som dermed ble sendt Avisen Oslo har fått følgende om ulikhet:
   «De rikeste i Norge har fordel av Fornebubanen. Det er på bekostning av barn, eldre og de uten bil, andre steder enn i Bærum og Oslo vest. Fornebubanen vil øke ulikhet i Viken og Oslo. Med 23 milliarder til Fornebubane blir det mindre til å forbedre kollektivtransporten i andre deler av Oslo og Viken. Midlene kunne vært brukt til å heve holdeplasser slik at kollektivtilbud blir både mer tilgjengelige og en får rakere på- og avstigning og dermed og kortere total reisetid. Det gir bedre utnyttelse av materiell og mannskap. For alle passasjerer gir det tidsgevinster. Noen av pengene til Fornebubanen kunne også brukes til busstasjoner med overgang mellom bussruter slik at en fikk et mer sammenhengende kollektivnett. Dermed kunne flere klare seg uten bil og få bedre personlig økonomi, samtidig som samfunnets utgifter til anlegg og vedlikehold av vei og bane blir redusert. Med bidrag til banen fra Staten øker ulikheten i hele Norge. Generelt betyr store investeringer i anlegg at det blir mindre til helse og sosialsektoren. Det går særlig utover de svake.

 4. Halvor Jutulstad

  En viktig problemstilling som glemmes når man peker på buss som et rimeligere alternativ er kapasiteten for overflatetrafikk i Oslo sentrum. Ingen analyser som er gjennomført viser at det er tilstrekkelig kapasitet til å kunne ta veksten med kollektiv, sykkel og gange med det veiareal som vi har i sentrale deler av Oslo. Det vises til KVU Oslo Navet som anbefalte at det ble lagt mer til rette for skinnegående transport under bakken gjennom Oslo og til fra Oslo sentrum. Når Fornebubanen er på plass vil buss mellom Fornebu og Oslo sentrum fases ut (dette gjelder blant annet linje 31 som er Norges mest brukte busslinje), og dette vil redusere bussbelastningen i Oslo sentrum, men med fortsatt vekst vil den frigjorte kapasiteten fort bli utnyttet av andre busslinjer. Det er et sterkt ønske om å frigjøre mer areal i Oslo sentrum til byliv, og tanken er derfor at en større andel av de som reiser til/fra sentrale deler av Oslo og gjennom Oslo må reise under bakken. Dette er kostbart, men man har ikke gode alternative løsninger. Dette handler derfor i veldig stor grad om hvilken utvikling man ser for seg for hovedstaden.

  Det kan også bemerkes at det bygges en ny T-bane base på Fornebu. Denne basen har også plass til tog som er tenkt brukt til å øke frekvensen på Grorudbanen. Arbeidet med å kjøpe nye tog til Grorudbanen og Fornebubanen, som skal nattparkere på Fornebu, har startet opp. Det kan argumenteres for at denne basen kunne vært bygd et annet sted, men per dags dato finnes det ikke en byggeklar tomt til alternativ plassering av base.

 5. Einar SPURKELAND

  Ruter anbefalte i 2009 at Lilleakertrikken burde forlenges til Fornebu. I tillegg ville de ha Fjordtrikken. Utfordringen for Oslo er sprikende planer og beslutninger der man gjerne ender opp med kostbare løsninger som også overskrider budsjettene.
  Jeg tror man uavhengig av baneløsning burde få på plass en elbusslinje som kunne ha flere stopp enn en mulig T-bane. Den ville betjene områder tettere på der folk skal av og på eller reise videre med andre tog-, buss- og trikkelinjer.
  Veiarealer bygges nå ut i stor stil for mer biltrafikk mot vest. Det vil være fornuftig å øremerke mer av disse arealene for kollektivtrafikk. Det er også nødvendig for å redusere biltrafikken inn mot Oslo.
  Dagens bilbaserte utbygging av innfartsveiene er neppe bærekraftig og bør endres.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *