GM møtte Bystyres samferdsels- og miljøutvalg på torsdag 3.11, og ba om at Bystyret vedtar følgende verbalvedtak om Trondheimsveien:
  1. Bystyret viser til punkt 1 i sitt vedtak av 24.11.2021 og ber Byrådet forsere arbeidet med Trondheimsveien for å sikre at miljøfartsgrensa på 60 km/t kan forlenges fra april 2023, og at det kan innføres prøveprosjekt med miljøfartsgrense 50 km/t vinteren 2023/2024.
  2. Bystyret viser til punkt 2 og 4 i sitt vedtak av 24.11.2021 og ber Byrådet sikre, gjennom felles prosjekt med SVV, at konkrete tiltak for å ombygge Trondheimsveien mellom Grorud og Sinsen utredes og påbegynnes uten unødig opphold, og at bedre kollektivtilbud og tilrettelegging for gående og syklende bidrar til å muliggjøre dette.
  3. Bystyret ber Byrådet utrede politiske, økonomiske og administrative konsekvenser av å konvertere RV4 Trondheimsveien innenfor Oslo grenser til en kommunal vei.