Kommuneplanens arealdel er under utvikling og planvedtaket vil ventelig skje i 2024. En del av BULLBYs arbeid med Groruddalen vil være å bidra til å påvirke kommuneplanarbeiet. Fra kommunens nettside om kommuneplanens arealdel kan vi hente dette om medvirkning:

«Det vil legges vekt på medvirkning gjennom hele prosessen. Medvirkning og innspill fra ulike målgrupper skal bidra til å ivareta viktige hensyn i byutviklingen og øke kommunens kunnskapsgrunnlag om de ulike områdene.

Grunneiere, næringsdrivende, naboer og andre berørte i de foreslåtte utviklingsområdene ble invitert til egne tidlige medvirkningsmøter med Plan- og bygningsetaten i mars-mai 2022. Det vil bli flere muligheter til å komme med innspill blant annet når forslag til ny arealdel kommer på høring i løpet av 2023 og etter hvert som mer detaljerte planer skal lages i framtiden.»

På denne siden vil vi etter hvert publisere aktuelle lenker og informasjon som er relevante i samband med arbeidet med  å gi innspill til og påvirke kommuneplanarbeidet.