Org.nr:       914 425 301
Bank: 6017 05 10383

Bullby – Nettverk for byutviklingens lange linjer er et uavhengig nettverk av planleggere og forskere. Vi ønsker å  bidra til offentlig diskusjon om aktuelle byplaner og fremtidige løsninger for bysamfunnets utvikling og hente innsikt og inspirasjon fra tidligere perioder. Nettsiden er derfor åpen for debatt og formidling for alle som er interessert i byutvikling, bolig-, samferdsel-, miljø- og bypolitikk. Bullby arrangerer også møter med politikere i tilknytning til kommende valg, og faglige seminarer for å lære fra eldre og pågående byutviklingsprosjekter.

Nettverket – opprinnelig kalt BULL – ble dannet 5. desember 2011 av en gruppe planleggere fra ulike fagfelt med lang praksis fra offentlig og privat virksomhet. Flere av oss er pensjonister, og vi ønsker å fortsette å bruke vår fagkompetanse til nytte for byplanlegging og for å fremme en miljøvennlig byutvikling.  Vi ønsker å bidra med kunnskap og formidling av egne og andres erfaringer om lange linjer i byplanlegging og byutvikling. Arbeidet foregår på ikke-kommersielt grunnlag. Enkelte prosjekter og tiltak har mottatt støtte fra det offentlige.

Hovedhensikten er å bidra til erfaringsutveksling mellom de eldre og yngre generasjoner planleggere, samt bygge bro mellom politikk, praksis, forskning og undervisning på dette feltet. Vi er et uavhengig faglig nettverk som vil føre samtaler, gjøre kritiske vurderinger og bidra til debatt om byutvikling for å medvirke til å avklare viktige lærdommer og tiltak. Vi vil gi råd som kan fremme en god byutvikling og således være til praktisk nytte for samfunnet. Artikler og synspunkter som gis, står for den enkelte forfatters regning.

Organisering. Vi har en kjernegruppe av medlemmer i Oslo-området, med et valgt styre og en leder.  Arbeidet drives gjennom plenumsmøter og arbeidsgrupper for medlemmene. I tillegg er det en aktiv arbeidsgruppe i Stavanger. Vi  ønsker flere interesserte fagpersoner velkommen til å delta i arbeidet innen ulike tema, bl.a. med artikler og innlegg på nettsiden.  Ta kontakt med medlemmer av styret eller andre medlemmer som du kjenner.  Passiv deltakelse er mulig ved å registrere seg som abonnent på Bullby.net, se til høyre på nettsiden.

Les mer: