Om Bull

BULL – Nettverk for byutviklingens lange linjer ble dannet 5. desember 2011 av en gruppe planleggere med lang praksis fra offentlig og privat virksomhet. Flere av oss er pensjonister, og vi ønsker å fortsette å bruke vår fagkompetanse til nytte for byplanlegging og for å fremme en miljøvennlig byutvikling. Nettverket er under oppbygging. Vi ønsker å bidra med kunnskap og formidling av egne og andres erfaringer om lange linjer i byplanlegging og byutvikling, ikke minst om endringer i bymiljøet i Norge de siste 30-50 år. Arbeidet vil foregå på ikke-kommersielt grunnlag.

Hovedhensikten er å bidra til erfaringsutveksling mellom de eldre og yngre generasjoner planleggere, samt bygge bro mellom praksis, forskning og undervisning på dette feltet. Vi er et uavhengig faglig nettverk som vil føre samtaler, gjøre kritiske vurderinger og bidra til debatt om byutvikling for å medvirke til å avklare viktige lærdommer og tiltak. Vi vil gi råd som kan fremme en god byutvikling og således være til praktisk nytte for samfunnet. Likevel vil det være slik at artikler og synspunkter som gis, står for den enkelte forfatters regning.

BULL ønsker å bidra til å beskrive og analysere de store endringene som har skjedd gjennom planlegging og utbygging, arealbruk, bebyggelse og infrastruktur i større norske byer fra 1960/1970-tallet og fram til i dag. Vi er opptatt av at historisk planmateriale blir tatt vare på.  Vi vil særlig søke å bidra innenfor tre hovedfelt:

  1. Beskrivelse av nasjonal politikk og utviklingsarbeid med betydning for byutvikling og bymiljø, sentrale drivkrefter og viktige plangrep som har satt sine preg på de større byområdene i Norge de siste tiårene og med historisk perspektiv. Samspillet mellom statlig politikk og lokal byutvikling bør belyses.
  2. Tema-analyser av utviklingstrekk, endringskrefter, virkemiddelbruk, plangrep og løsningstyper innenfor sentrale fagområder og forvaltningssektorer.
  3. Lokale byplanhistorier. Vi vil bidra til å få fram en samlende beskrivelse og drøfting av utviklingen i noen utvalgte byer. Hensikten er å formidle erfaringer og gode eksempler fra byer som har oppnådd klare forbedringer i forhold til mål for bærekraftig byutvikling, takket være planinnsats og politisk prioritering.

Høye mål, men praktisk tilnærming . Vi er klar over at våre mål er høye og favner vidt, men mener dette er viktig både som seilingsmerke for vårt eget arbeid og som mobiliserende faktor i forhold til forskning, utdanning og planpraksis i byene. Vi ønsker å bygge ut samarbeid med universiteter og andre undervisningsmiljøer. Prosjektet er i hovedsak et formidlingsprosjekt. Gjennomføring vil tilpasses de fagpersoner som til enhver tid deltar i nettverket.

Organisering. Vi bygger opp en kjernegruppe i Oslo, flertallet med medlemskap i Bolig- og byplanforeningen og med et valgt styre og en talsperson. Vi vil ønske flere interesserte fagpersoner velkommen til å delta i arbeidet innen ulike tema, bl.a. med artikler. Vi åpner ikke for passiv deltakelse. Vi ønsker også å stimulere til oppbygging av arbeidsgrupper i byer med positiv byutvikling, og som vil beskrive den utviklingen som har skjedd og drøfte hvordan det ble slik. BULL har kontaktpersoner i Drammen, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Om nettsiden

Status i arbeidet