Nyheter og aktuelle saker presenteres med de siste øverst, og i form av korte, daterte ingresser som leder til sider der sakene presenteres grundigere.

(29.11.22)
Forum for Byutvikling og bytransport organiseres av TØI og arrangerer blant annet nettbaserte seminarer, der foredragene kan hentes opp på nettet i etterkant.  Neste seminar er  i skrivende stund 13.12.22 kl 9.12. Nye seminar vil til enhver tid bli annonsert på denne siden. Oversikt over tidligere seminarer med lenker til foredragene vises på denne siden.

(12.10.22)
Oslo Velforbund har kastet seg inn i debatten om høyhusstrategien for Oslo med en artikkel av sivilarkitekt Frederica Miller. De sendte tidligere i høst også en uttalelse til Plan- og bygningsetaten om samme tema.

(17.09.22)
Debatten om bruken av fortauene er aktuell for tiden. Siden gangfart.no arbeider for at fotgjengerne skal ta fortauene tilbake.

(22.05.2022)
NHO-seminar om transport i næringslivets hus den 15. juni. Seminaret et gratis. Ta en kikk på programmet her.

(16.04.22)
Groruddalen Miljøforum og Sletteløkka vel inviterte til FOLKEMØTE OM TRONDHEIMSVEIEN 9. mai kl 18-21. Her er foredragene fra møtet og annet materiale om saken.

(15.02.22)
STRENGERE REGLER FOR ELSPARKESYKLER SENDES PÅ HØRING!  Samferdseldepartementet sendte i dag ut en pressemelding om at det nå skal tas et bedre grep om bruken av små elektriske kjøretøy. Alt materialet er tilgjengelig på Vegvesents sider.    Bullby sendte en Høringsuttalelse   den 1. mars 2022.

(01.02.22)
OSLO MOT 2040 – Planprogrammet for  kommuneplanens arealdel ble behandlet på bystyremøte 15.12.2021. Planprogrammet, bystyrets vedtak og andre interessante dokumenter i saken  er nå lagt ut på kommunens nettsider.

(24.01.22)
Pax Forlag: NY BOK OM DEICHMAN BJØRVIKA . I denne rikt illustrerte boken følger vi design- og byggeprosessen fra arkitektenes første tanker og skisser, til åpningen av det ferdigstilte hovedbiblioteket. Gjennom tekster av forfatteren Elif Shafak og Liv Sæteren, mangeårig biblioteksjef ved Deichmanske bibliotek, tematiseres bibliotekenes betydning som integrerende sosial kraft. Niklas Maak, professor i arkitekturhistorie, diskuterer det nye biblioteket i en arkitekturhistorisk kontekst.

(15.01.22)
HVORFOR FØRST TA GREP ETTER 3 ÅR? TØI-forskeren  Marika Kolbenstvedt og Terje Assum (tidligere forsker ved TØI) ser i en artikkel i nettmagasinet Samferdsel på ulykkene knyttet til elsparkesykler og på hvor lang tid myndigheten har brukt på å iverksette mottiltak.
En tragisk ulykke i Stavanger natt til 15.1. minner oss dessverre på aktualiteten i temaet.

(20.11.21)
BOKLANSERING 24.11. kl 18 PÅ BYMUSEET I OSLO. Lars Roede presenterer sin nye bok «Myten om murbyen». En bok om hvordan brannen i Oslo i 1624 forandret byen totalt.

(17.11.21)
PRINSIPPER FOR GJEÅPNING AV BEKKER OG ELVER I OSLO ER SENDT PÅ HØRING. Svarfristen er satt til 31. januar. Les hele dokumentet her.

(15.11.21)
RUTER HADDE FOKOSTMØTE 30.11 om hvor radikal omstilling det kreves av byene fram mot 2030. Møtet foregikk både digitalt og i Ruters lokaler ved Oslo S. Møtet kan sees i etterkant via denne lenken. Her finner du mer informasjon om innholdet i møtet:

(04.11.21)
NØKKELEN TIL BEDRE BYER ER Å VITE HVEM SOM BRUKER GATENE NÅR
Biler eller folk i sentrum? Mindre biltrafikk et viktig mål for mange byer. – Skaff dere kunnskap om alle trafikantgrupper før dere endrer på trafikkmønsteret, er SINTEFs råd til norske bykommuner.

(01.10.21)
OSLO SKAL LAGE NY HØYHUSSTRATEGI.
Eller, rettere sagt revidere den gamle. Lenken ovenfor viser til Oslo kommunes melding om saken. Oslos informative magasin ByplanOslo har en egen artikkel om saken. Bør Oslo ha flere høyhus og hvilke kvaliteter skal de ha? Det blir sentrale spørsmål i revisjonsarbeidet.

(22.09.2021)
SKIFT er et næringslivsdrevet klimainitiativ som ønsker å være en pådriver for at Norge når sine klimamål. De presenterer jevnlig nyheter om hva næringslivet bidrar med på klimafronten.  I et Skiftnotat beskriver de for eksempel potensialet for en grønnere bygge- og anleggsnæring.  I samarbeid med Klimahuset ved Naturhistorisk Museum har de laget en TED Countdown konferanse der en rekke personer fra norsk næringsliv holder korte innledninger om hva de ser som utforinger framover. Bidrag fra blant annet Gina Gylver (Natur og Ungdom), Kayleigh Smith (Swco), Tine Hegli (Snøhetta), Rune Skeie (Asplan Viak) og Torkjell Leira (Klimahuset).

(27.02.2021)
Transportøkonomisk institutt har et arrangement som heter «Forsker til lunsj». Her presenteres resultater fra aktuell forskning. Man kan delta på det aktuelle tidspunktet via Teams, eller hente opp tidligere foredrag via siden Forsker til lunsj – Transportøkonomisk institutt (toi.no).

(11.01.2021)
Statens Vegvesen inviterer til Bylunsjer ca hver 14. dag. Disse er lette å følge via YouTube. De kan også sees i ettertid. En oversikt over tidligere bylunsjer finner du via lenken foran. Vi kan ellers anbefale nettsidene til Statens vegvesen og sidene til deres pågående FoU-programmer. Her finner du interessant stoff om BEDRE BY (Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byer),  BEVEGELSE (Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklister) og BYLOGISTIKK (næringstransporter i by).

(10.12.2020)
Karbonavgift til fordeling: Nå er det på tide å få på plass den effektive klimaløsningen som folk flest vil tjene på. Det skriver Erlend Kristensen, gruppeleder for MDG i Sandnes bystyre og medlem av Rogaland fylkesting, i nettmagasinet Harvest.

(06.12.2020)
Debatten om salg av Statens bygg i Oslo skjerpes.  Oslos byrådsleder Raymond Johansen skriver i lokalavisen Vårt Oslo: Regjeringas salg av Nasjonalbiblioteket og andre offentlige bygg er et resultat av rå kapitalisme og minner sterkt om hva Høyre-byrådet gjorde da de styrte Oslo.