BULLBY ønsker å påvirke planlegging og byutvikling. Her publiser vi uttalelser og henvendelser som BULLBY eller faggruppene i BULLBY har sendt til ulike instanser og myndigheter samt en del avisinnlegg fra enkeltpersoner i BULLBY:

18.12.22: Bullby deltar sammen med Boligaksjonen på et møte i Kommunal- og distriktsutbyggingsdepartementet for å gi innspill til arbeidet med den nye boligmeldingen. Omtale og referat fra møtet finner du her.

01.03.22: BULLBY foreslår skjerping av reglene for elsparkesykler,
men støtter både initiativet og mange av intensjonene bak forslaget fra Samferdselsdepartementet/Vegvesenet. Les BULLBYs Høringsuttalelse om Elsparkesykler her.

09.11.21: BULLBY vil bidra til det grønne skiftet i Oslo
og oversender en appell til Byrådet med tittelen: GRØNT SKIFTE I OSLO – Vi vil delta! med kopi til Klimaetaten og Bymiljøetaten.

05.10.21: Boliger må bli mer enn investeringsobjekt sier Kjell Spigseth og Bertram D. Brochmann i et Innlegg i Bergensavisen 5.10.21.

01.09.21: BULLBY støtter Boligoppropet
Et stort flertall av BULLBYs medlemmer sa seg i løpet av august enige i at BULLBY skulle støtte Opprop for en rettferdig boligpolitikk. Vi har også hatt en dialog med gruppa bak oppropet og blitt enige om å få et avsnitt om boligkvalitet inn i teksten.

26.1.2021: Stat og kommuner må ta kontroll over el-sparkesyklene
BULLBY sendte en grundig underbygget høringsuttalelse til Statens Vegvesen i januar 2021 i samband med at det skulle utarbeides nye regler for må elektriske kjøretøyer. BULLBY-medlemmer bidro også med faglig innspill til Stortingsrepresentant Arne Nævra da han stilte et grunngitt spørsmål til samferdselsministeren om samme tema. I juni 2021 ble det også sendt en høringsuttalelse til Oslo kommune som bidrag til deres arbeid med forskrifter for små elektriske kjøretøyer for utleie.

29.12.2020: Staten følger ikke egne planretningslinjer!
BULLBY skrev i desember 2020 et notat til Riksrevisjonen om dette: Notat: Riksrevisjonen bør undersøke manglende samsvar mellom statlig lokalisering og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

1.12.2020: Områdeplanlegging må bli et felles ansvar for stat og kommuner!
BULLBY sendte i desember 2020 et Notat til politikerne fra Områdegruppa som distribueres til alle partiene på Stortinget. Notatet tar til orde for bedre koordinering i samband med områdeplanlegging. Slik det er  i dag høster private eiendomsinvestorer til dels store gevinster ut av offentlige investeringer i infrastruktur.

2017 – 2020: BULLBY krever sol i nye boliger!
Allerede i 2017 laget BULLBY en Høringsuttalelse om TEK 17 som ble sendt departementet i samband med at de tekniske byggeforskriftene skulle revideres. Det ble kjent at regjeringen ønsket å fjerne kravene til sol i nye boliger  og utearealer og BULLBY vedtok  en Resolusjon om TEK-17 i februar 2020 . BULLBY satte seinere på våren 2020 i gang en underskriftsaksjon med tittel BULLBY krever sol i nye boliger. Denne samlet over 4780 underskrifter, og representanter for BULLBY deltok i innslag på Dagsnytt 18 og i møte med departementet om saken.

2013 – 2021: BULLBY arbeider for bærekraftig byutvikling
Bærekraftig byutvikling har vært et viktig tema for BULLBY siden starten. Det begynte med et brev og notat til Miljøverndepartementet i juni 2013 der det ble argumentert overfor daværende miljøvernminister Solhjell at en nasjonal storsatsing på bærekraftig byutvikling var nødvendig.  Boliggruppa i BULLBY sendte i 2017 inn et notat til alle de politiske partiene med spørsmål om hva de ville gjøre for å klimavennlig, økonomisk og sosialt bærekraftig boligpolitikk.  Faggruppa for areal- og transportplanlegging sendte samme år inn et notat til partiene med spørsmål om hva de ville gjøre for å oppnå klimamålene for byutvikling og transport.  I et tredje innspill overfor politikerne i samband med Stortingsvalget i 2017 stilte spørsmål om hvordan politikerne ville bidra til å skape levende sentra i byer og tettsteder, også dette som et ledd i å skape en mer bærekraftig byutvikling. Ved å bruke søkeordene «Bærekraftig» i søkefeltet høyt oppe i høyre spalte får du fort en oversikt over alle BULLBYs  mange «bærekraftinnspill».