Medlem av Bullby. Cand.real. (hovedfag samfunnsgeografi) fra UiO 1981. Har arbeidet ved SSB (Forskningsavdelingen), TØI og Akershus fylkeskommune (Planavdelingen). (I deler av studietiden vognfører og konduktør i Oslo Sporveier.) De viktigste forsknings-/utredningsoppgavene knyttet til emnene reisevaner, arealbruk, regional utvikling, romlige markedsanalyser og areal-/transportplanlegging.  Født 1952, bor i Oslo.