Medlem av Bullby. Cand. sociol fra UiO 1976 og Doctor Philos fra  UiO 1998. Hun har arbeidet ved INAS (institutt for anvendt  sosialvitenskapelig forskning), Institutt for rettssosiologi (UiO) og Transportøkonomisk institutt (TØI).

Ved TØI har hun vært forsker og forskningsleder med hovedtema reisevaner og mobilitet. Hun har sittet i nasjonale og internasjonale forskningskomiteer knyttet til ulike sider ved persontransport og mobilitet. Hun har publisert en rekke artikler innenfor dette feltet. Født i 1949, bor i Oslo.