Foto: TØI

Vibeke Nenseth er sosiolog (mag.art. 1985) og har vært seniorforsker på TØI siden 2006. Før det var hun 15 år på NIBR; to år i planavdelingen i Akershus fylkeskommune og fire år i planavdelingen Finansdepartementet. Hun har særlig arbeidet med policyanalyse og evalueringer på klima- og miljøfeltet, med vekt på bærekraftig mobilitet og byutvikling. Metodologisk har hun arbeidet hun både kvalitativt (dokumentanalyse, informant- og fokusgruppeintervjuer) og kvantitativt (spørreundersøkelser/nettsurveyer og registerdata; regresjons- og faktoranalyse, indikatorutvelging- og -analyse) Hun har vært særlig opptatt av sammensatte forklaringer på mobilitetsendringer, spesielt overgangen til aktiv mobilitet og nyere mobilitetsformer som dele- og mikromobilitet. Hun bor i Oslo (Vestre Aker), er fra Skien og født i 1956. Se ellers: Nenseth, Vibeke – Transportøkonomisk institutt (toi.no)