Direktoratet for byggkvalitet er statens sentrale bygningsmyndighet. Byggeregler på ett sted. Tolkninger av Plan- og bygningsloven med byggesaksforskrift og teknisk forskrift. Spørsmål om sentral godkjenning og tilsyn, bruk av ByggSøk med mer.

Husbankens hjemmeside inneholder informasjon om regelverk, prioriterte innsatsområder, forbildeprosjekter, forskning og utvikling, bl.a. arbeidet med områdeløft, miljø og energi, universell utforming, byggeskikk, boligpolitikk og boligrett, boligsosialt arbeid med mer.

Klima- og miljødepartementet ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk og blir dermed viktig for all framtidig planlegging. Særlig viktig framover vil det være viktig å følge med på arbeidet til Klimautvalget 2050. Utvalgets leder, Gro Sandkjær Hansen, skal innlede på Bullbys medlemsmøte 7. juni 2023.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) nettsted for planlegging har lenker til mye informasjon og veiledning. Plan- og bygningsloven. Stortingsmeldinger fra MD etter 1995. Planlegging av by og tettsted, kommunal planlegging, regional planlegging og miljøhensyn i planlegging. Veiledere og rapporter fra flere utviklingsprogram.

Stedsutvikling er statens egne nettside med kunnskap om viktige fagtema, prosesser, nyheter og annet som kan være til nytte for alle som er engasjert i stedsutvikling.

Samferdselsdepartementets fagtema gir oversikt over utvalgte emner for departementet og underliggende etater. Blant annet Nasjonal transportplan, miljøvennlig transport, jernbane, kollektivtransport, trafikksikkerhet med mer.

Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Fagstoff innen etatens arbeidsområder, inklusive aktuelle FoU-prosjekter.

Statens vegvesens nettside for faginformasjon innen etatens ansvarsområde. Fokusområder, gjeldende håndbøker og annet regelverk. Vi kan også anbefale  sidene til deres pågående FoU-programmer. Her finner du interessant stoff om BEDRE BY (Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byer),  BEVEGELSE (Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklister) og BYLOGISTIKK (næringstransporter i by).