Hensikten med denne veiledningen er å hjelpe bidragsytere, bidra til god formidling og redusere redaksjonens arbeid med bidragene.

Innsending av bidrag

Nettsiden er åpen for alle. Benytt funksjonen  Send inn innlegg  som finnes øverst i høyre spalte på nettsiden. Der må du oppgi navn og epost, slik at vi vet hvem som er avsender og kan ta kontakt om det er behov for det før publisering. Redaksjonen tar kontakt med bidragsyteren dersom vi ønsker en større redaksjonell bearbeiding.

Skjemaet fungerer som en vanlig, enkel tekstbehandler. Hvis du holder pilen over symbolene får du forklaring og viktige tastatur-snarveier (se ?).  Snarveiene kan blant annet benyttes til å sette inn bilder. Bildene må være i ett av formatene JPG, PNG eller GIF (ikke pdf). Tabeller kan settes inn ved å bruke tabell-knappen eller som et bilde. Ikke benytt komplisert formatering og flere nivåer av overskrifter, bare løpende tekst med korte stikktitler som i en avisartikkel. Vær oppmerksom på muligheten til å få skjemaet i fullskjerm, som vil gjøre arbeidet lettere.

Vi tar gjerne imot korte innlegg med en treffende tittel og noen få setninger («ingress») som gir god mening for andre lesere. For eksempel kan det skrives en kort ingress som forklarer saken, med en etter følgende lenke til annen publisering på nettet:  Les artikkelen i [kildereferanse med navn/nr/dato og hyperlenke] eller en tilsvarende tekst.

Store dokumenter med skikkelig layout og illustrasjoner eller kompliserte tabeller, kan vi også motta i pdf format for publisering på våre sider. For eksempel kan gamle rapporter få et nytt liv om de er interessante for dagens brukere. De må sendes som vedlegg til en epost til redaksjonen; post@bullby.net. Vi vil da legge dokumentet inn for nedlasting fra egnet sted på Bullby.net.

Dersom du ikke – etter flere forsøk – ikke finner ut av innsendingen via skjemaet for dette, kan vi også motta en direkte epost med vedlagt dokument for vurdering og publisering direkte til redaktøren; gustav.m.nielsen@gmail.com.

Hvordan bidrag ønskes presentert

Alle bidrag bør ha:

 • Fengende tittel – kort og informativ; gjerne en påstand, et råd eller et hva/hvor/hvorfor spørsmål.
 • Forfatter (fornavn og etternavn) og dato (dd.mm.åååå; for ferdig manus).  Selv om navnet også fylles inn i skjemaet – det er enklest for redaktøren. Innlegg med flere forfatternavn kan også mottas, men med en hovedavsender som fyller ut skjemaet.
 • Ingress – Anslagsvis 2-5 meget poengterte og lettleste setninger som formidler hovedbudskapet og stimulerer leselysten, ikke mer enn ca 40-50 ord.
 • Opplysning om eventuell tidligere publisering (tidsskrift/avis/nettsted og dato) settes inn nederst i innlegget. Om nødvendig, kan også opplysninger om forfatterens tittel eller tilknytning skrives der.
 • Hvis mulig: En enkel hovedillustrasjon (tegning/foto/diagram) som blikkfang (lesbar i lite format).

Etter ingressen bør artikkelen skrives med 1-3 overskriftsnivåer (ikke flere!).  Bruk gjerne to ulike typer overskrifter:

 1. Korte, sorterende stikkordsoverskrifter
 2. Fortellende overskrifter, som i kortform sier det viktigste i teksten under, eventuelt som en påstand eller et råd (jfr. stikktitler i aviser og allmenne tidsskrifter)

Brødtekst skrives i korte avsnitt for hvert undertema, argument eller moment. Teksten skal være lettlest også på ganske små skjermer (mobil).

Formatering og tekstbehandling

Manus som skal legges ut som en ny artikkel må ha enklest mulig formatering med standard tekst for vanlige A4-sider. På nettsiden benyttes bullby.nets formatering. Den tar hensyn til at artikkelen skal leses på ulike medier og skjermstørrelser.

I Word-manus anbefales at det bare benyttes følgende hurtigstiler med venstrejustert tekst:

 • 1-3 overskriftsnivåer; normalt er to nivåer (tittel og stikktitler) tilstrekkelig i en artikkel
 • Brødtekst
 • Punktmerket innrykk (bare om det er nødvendig)
 • Nummermerket innrykk (bare om det er nødvendig)
 • Figur/tabelltekst med enkel nummerering (Figur 1, 2, osv. eller Tabell 1, 2, osv.) skrives der illustrasjonen bør komme under lesningen av artikkelen.
 • Utheving i kursiv brødtekst. Men ikke overdriv – alt som står i artikkelen skal jo være ”viktig”.
 • Ikke bruk versaler (STORE BOKSTAVER), understreking i overskrifter eller brødtekst, det gir ekstraarbeid for redaksjonen. Overlat fargebruk til redaksjonen.
 • Hovedteksten skal være sort. Farger kan bare benyttes i illustrasjoner (figur eller tabell).

Skriv primært løpende tekst med enkle, fullstendige setninger. Dersom det benyttes punktliste, lag listen ganske kort, og med bare noen få ord per punkt.

Ikke bruk tvungen orddeling, da linjelengdene skal fleksibelt kunne tilpasses brukernes valg av skjerm.

Prøv å unngå fotnoter eller sluttnoter. Legg heller inn forklaringer i den løpende teksten. På nettsiden kan vi også lage en lenke til en ny (kort) artikkel med ønsket utdypning, som da innsendes som en egen fil.

Bruk standard referanser med navn og årstall (Etternavn, Fornavn) i teksten, og en alfabetisk referanseliste til slutt i artikkelen (formattert som brødtekst).

Ikke bruk forkortelser, verken standard eller selvlagede. Unntaket er lengre navn og institusjoner med en standard forkortelse, som da må forklares ved første gangs bruk, for eksempel Transportøkonomisk institutt (TØI) første gang, og TØI videre i artikkelen.

Unngå unødvendig fagsjargong og forkortelser som P&R, RPR, ATP osv.

Illustrasjoner, tabeller med videre

Unngå komplekse illustrasjoner og svært store tabeller. I teksten må det ikke være noen koblinger til andre filer, figurer, regneark etc.

Illustrasjoner (figurer og tabeller) settes inn i jpg, png eller gif format. Figurenes oppløsning trenger ikke være høy, den skal være beregnet på web-visning (ikke trykkekvalitet).

Tabeller trenger normalt bare noen få horisontale hjelpelinjer, uten loddrette linjer. Pass på justeringene både vertikalt og horisontalt i tabellene.

Henvisninger til figur/tabell i brødteksten skal kun skje ved hjelp av figur-/tabellnummer («, figur 3» eller «, tabell 2»; ikke ”se til venstre, under, etc.”).

Tabell/figurtekst må inneholde eventuell kilde/referanse (som i brødteksten). Angi fotograf («Foto: NN»). Ikke bruk fotos eller illustrasjoner du ikke har rett til å publisere.

Figur- og tabelltekstene, og tegnforklaring og tekst inne i illustrasjonene, må skrives slik at leseren ikke trenger å lese brødteksten for å få med seg forklaringen og hovedpoenget.

Spar oss for korrektur

Jo færre språk- og trykkfeil, jo bedre. Bruk stave- og grammatikk-kontrollen i tekstbehandleren. Nettstedet Korrekturavdelingen.no er også nyttig for mange.

Bidra til god presseskikk og respekter opphavsretten

Bidragsyter må selv sørge for at publisering på bullby.net ikke krenker noens rettigheter til artikkelen eller illustrasjoner. Hjelp oss med å følge god og lovfestet praksis ved offentlig publisering. Det gjør du ved å ta hensyn til Redaktørplakaten og reglene for gjenbruk og sitatrett. Av den siste ser du at du kan fritt lenke opp til andres offentliggjorte artikler uten å komme i konflikt med opphavsretten.

Lykke til!

Bullbys webredaksjon, 18.03. 2020