Aftenposten

Gjennom e-avis-abonnement hos Aftenposten får en tilgang til å søke med stikkord og data/periode og lese i e-avis format alle avisene siden 14. mai 1860. Se https://kundeportal.aftenposten.no/produkt/aftenposten-arkiv/

Arkivportalen

https://www.arkivportalen.no/about

Arkivportalen er en søketjeneste som er utviklet og drevet av Stiftelsen Asta. Tjenesten ble etablert i 2010 og siden relansert i ny drakt i 2018. Gir lenker til mange arkivinstitusjoner. Her kan en få søkehjelp:

https://www.arkivportalen.no/page/5d2c3fa562ee811ad9490063

Gir tilgang til Riksarkiv/statsarkiv og andre, men virker ikke lett å benytte for en nybegynner. Er kanskje i ferd med å bli erstattet av Digitalarkivet?

Arkivverket

Arkivverket er statens etat med ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv. Riksarkivaren er direktør og øverste leder av Arkivverket.

https://www.arkivverket.no/tjenester

Arkivene inneholder mange opplysninger om fast eiendom. Mye kan du selv finne fram ved hjelp av selvbetjente løsninger på Digitalarkivet (se under).

Her er en alfabetisk oversikt over arkivverkets veivisere til ulike typer informasjon: https://www.arkivverket.no/dokumentasjon/alle-vare-brukerveiledninger

Byantikvaren i Oslo

https://byantikvaren.no/

Byantikvaren både kommunal rådgivende fagetat og fylkeskommunal kulturminnemyndighet med statlig delegert ansvar.

Byarkivet – Oslo

https://www.oslo.kommune.no/OBA/

På disse nettsidene finner du lenker til alle digitaliserte kilder i Oslo byarkiv. Til en del av kildene er det skrevet en kildeomtale. Digitale kilder er publisert på ulike plattformer. En del av lenkene går derfor til andre nettsteder, som for eksempel til Oslobilder.no eller til Digitalarkivet (se under). Det digitaliserte arkivmaterialet utgjør kun en liten del av Byarkivets samlede bestand. Vi arbeider med å legge ut en fullstendig katalog over våre arkiver. Mye informasjon om hva byarkivet har finnes på www.arkivportalen.no.

https://www.oslo.kommune.no/OBA/general.asp

Omfatter bystyresaker 1837-1980 – Generalregister for Christiania/Kristiania/Oslo bystyre og Aker herredsstyre. Gir opplysninger om saksnummer i papirarkivet; grunnlag for å se dokumenter hos Byarkivet.

Kommunale beretninger m.v. finnes digitale her: https://www.oslo.kommune.no/OBA/kommunen/index.html

Nyere saker/dokumenter fra Oslo kommune finnes digitalisert på https://www.oslo.kommune.no/sru/default.asp (se under)

Deichman

Deichmanske bibliotek har en rekke tilbud: https://deichman.no/vi-tilbyr

Du kan søke på selvvalgte stikkord og få opp en mer eller mindre relevant liste over bøker og andre kilder som finnes i biblioteket. Ved å registrere deg som bruker kan du bestille lån eller lesning på biblioteket. Du kan da også lage deg en eller flere boklister der du kan samle dine funn fra søket.

Digitalarkivet

https://www.digitalarkivet.no

Digitalarkivet skal bli en brukervennlig fellesløsning for nasjonens historiske arkiv. De er i gang (januar 2021) med å utvikle en felles teknisk infrastruktur der bruk av felleskomponenter og en arkitektur som spiller på lag med offentlig sektor er vesentlig. Digitalarkivet skal ta imot og bevare data for evigheten, og gi tilgang og presentere data for sluttbrukere.

For fri utforsking av arkivmaterialet i Digitalarkivet kan du bruke Finn kilde, et av person-søkene, eller et av søkeskjemaene for skanna arkiv-materiale. Finn kilde søker i kildeinformasjonen til de mange tusen arkivkildene som er lagt ut i Digitalarkivet, slik at du kan finne ut hva som er digitalt tilgjengelig, se her:

https://www.digitalarkivet.no/search/sources

Du kan søke etter arkivmateriale med tilknytning til et bestemt sted, en bestemt tidsperiode eller et bestemt tema. Når du har funnet arkivkildene du er interessert i, kan du gå videre til selve arkivkildene og utforske innholdet i dem.

Du kan for eksempel få informasjon om eiendommer fra grunnboken: https://media.digitalarkivet.no/self-service/grbb

Digitalarkivet har også et fotoarkiv:

https://www.digitalarkivet.no/content/about-photo-archive

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket digitaliserer systematisk hele samlingen. I Nettbiblioteket kan du søke i fulltekst i bøker, aviser og bilder. Materiale som faller utenfor Nasjonalbiblio-grafien vil ikke være søkbart her. Materiale som ikke er vernet av opphavsretten gjøres tilgjengelig for alle på internett. Der biblioteket har avtaler med opphavsretthavere får brukere med norske IP-adresser tilgang til materiale som er vernet av opphavsretten.

Søk i Nasjonalbibliotekets samling kan grovt deles i to: Søk i nettbiblioteket (digitale objekter) og søk i Oria (bibliotekkatalogen, se under). De to søkene gir ulike resultat og muligheter.

Søk etter digitaliserte norske bøker, tidsskrifter og aviser:

https://www.nb.no/hjelp-og-informasjon/slik-soker-du-i-samlingen/

Avisene og tidsskiftene kan lastes ned og lagres på egen pc. Bøker og boksider kan ikke lastes ned. Der kan en bruke et klippverktøy og lime utklippet inn i et word-dokument.

Noen aviser, som Arbeiderbladet, er åpent for alle årganger. Mange aviser har en sperre for aviser nyere enn 1925. NB gir tilgang til disse i perioder på åtte timer etter søknad: https://www.nb.no/utvidet-tilgang/

Siden en ikke er ferdig med å digitalisere alt, vil det være mye du ikke får treff på i Nettbiblioteket. En mer fullstendig oversikt over samlingen får du i Oria. Men noe materiale finnes hverken i Oria eller Nettbiblioteket.

Dokumenter fra Regjering og Storting kan finnes her: https://www.nb.no/statsmaktene/search.statsmaktene?lang=no

Eller du kan gå direkte inn på deres egne arkivsider, se under.

Nasjonalbiblioteket har også en rekke spesialsamlinger med egne kataloger. For søk i disse, henvises det til spesiallesesalen@nb.no.

Finner du ikke det du søker, spør her, eller ring 23 27 60 11.

Oria

I søketjenesten Oria får du oversikt over hele Nasjonalbibliotekets samling av trykte bøker, aviser, tidsskrift, m.m. Du søker også i elektroniske ressurser, som open access tidskrifter i e-abonnement og materiale som Nasjonalbiblioteket har digitalisert. Noe av dette får du kun åpnet i Nasjonalbibliotekets lokaler (og i noen tilfeller ved hjemme-pålogging med lånekort). Oria kan også brukes til å søke i samlingen til over 100 norske fag- og forskningsbibliotek.

https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NB

Ønsker du å bestille fra samlingen gjøres det i Oria med gyldig lånekort fra Nasjonalbiblioteket. Det meste av materialet står i lukkede magasin og må bestilles på forhånd.

Oslobilder

http://www.oslobilder.no/

Oslobilder.no er en ren bildebase hvor du finner et bredt utvalg oslobilder. Blant disse finner du noen av de beste bildene fra hver enkelt institusjon. Bidragsyterne er Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Norsk Folkemuseum, Oslo Byarkiv, Oslo Museum, Norsk Teknisk Museum, DEXTRA Photo og Universitetsbiblioteket i Bergen. Det er mulig å bestille eller laste ned bilder, bidra med kommentarer eller gi tilleggsopplysninger til bildene.

Oslo byleksikon

https://www.oslobyleksikon.no/side/Forside

Leksikonet er nå en digital og sikker kilde til byens historie. Dette er den sjette utgaven av Oslo Byleksikon og nettstedet med tekstinnhold eies og driftes av Selskabet for Oslo Byes Vel. Det er mulig å gjenbruke tekst fra leksikonet, så lenge bruken er godkjent av rettmessig eier (Selskabet for Oslo Byes Vel) og leksikonet krediteres. Bruk av tekst fra leksikonet uten at oslobyleksikon.no er kreditert, regnes som plagiat.

Oslo museum; Arbeidermuseet.

Arbeidermuseet | Oslo Museum . I tillegg til å gi anledning til å oppleve historien om Akerselva, industrieventyrene og arbeiderbevegelsen har disse sidene lenker til fysiske og digitale byvandringer, foredrag og debatter.

Oslo kommune

Inngang til nyere vedtaksdokumenter og utredninger/planer: https://www.oslo.kommune.no/sru/default.asp

Sakene er ordnet etter hvilke politiske organer som har ansvaret. For hver sak finnes en journal med mange enkeltposter, som saksframlegg, vedtak, brev, eposter osv. Som vedlegg til noen av disse postene finnes det pdf-versjoner av utredninger, planer etc.

Tallak: Jeg fikk god hjelp av rådhusarkivet hvis det var noe jeg ikke fant. I arbeidet med Byromsboka hadde jeg kontakt med saksarkivene i PBE og Bymiljøetaten. De plukket fram saker. Mest har jeg brukt Byarkivet, fordi jeg har arbeidet mest med de litt eldre sakene. Etatene skal overlevere eldre saker til byarkivet, etter 25 år tror jeg.

Regjeringen

Dokumenter fra departementene og statsministerens kontor kan søke opp her:

https://www.regjeringen.no/no/dokument/id2000006/

Arkivet inneholder budsjettsaker, høringer, proposisjoner og meldinger til Stortinget, Norges offentlige utredninger (NOU-er), veiledninger, brosjyrer, tildelingsbrev, instrukser, årsrapporter, brev, anbud, konsesjoner, lover og regler.

Stortinget

Saker behandlet av Stortinget kan finnes i arkivet:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanse-informasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. Det finnes en nærmere oversikt over innholdet.

Under fanen Historiske dokumenter (1914-2005) finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon.

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter og statsråder tilbake til 1857.

Andre digitale kilder

Store Norske leksikon er en pålitelig, redaktørstyrt kilde.

Lokalwiki og Wikipedia kan brukes for å få rask innsikt i saksområder og finne mer detaljerte opplysninger.

Ofte gir et Googlesøk med kjent tittel eller forfatter av bok/dokument raskeste vei til nyere kilder.

Gustav Nielsen