BULLBY sendte 1. mars inn en høringsuttalelse til Vegdirektoratet om de nye reglene som er foreslått for elsparkesykler. Høringsfristen er 28. mars. Ved  å være såpass tidlig ute håper BULLBY at også andre interessenter kan finne nyttige synspunkter å legge vekt på i sine uttalelser.

BULLBY støtter intensjonene om å innføre klarere og strengere regler for elsparkesykler, men har flere forslag til skjerping og konkretisering. Vi mener at det særlig er fire forhold de nye endringene ikke legger nok vekt på:

  1. Bedre tilrettelegging for gange og sykling i våre byer og tettsteder er viktig for folkehelsen og bymiljøet
  2. Fotgjengerne er byens viktigste trafikanter.
  3. Også syklistene må sikres god og trygg fremkommelighet
  4. Det er behov for å forenkle og tydeliggjøre både trafikkreglene og utformingen av trafikksystemet for de myke trafikantene

Les  BULLBYS Høringsuttalelse om Elsparkesykler her.