«Barn i kommunale boliger må få et tryggere liv» er overskriften på en leder i Aftenposten 12.oktober. Det vises til rapporten «Ungdom  i kommunale boliger.»

Ungdommen ville ikke flytte fra sine bosteder, tross utrygghet. De vil heller ha hjelp til  å gjøre sine bomiljø tryggere og bedre. Det ble gjort med prosjektet «Byfornyelse i de tre største byene» i perioden 1979-83. Det offentlige sørget for utvendig oppussing av hus, gater omgjort til gatetun og gårdsrom til lekeplasser. Beboere og eiere  pusset opp inne for egen regning. Områder som Günerløkka gikk fra å være slum preget til å bli attraktive områder.

Det raskeste  og enkleste en kan gjøre for vanskeligstilte barn, er å heve barnetrygden til nivået på 1990 tallet og å heve G-tallet (grunnbeløpet for sosiale ytelser) vesentlig. Bidrag til utjevning får en også ved høyere skatter og avgifter på kapitalinntekter. President F. D. Roosevelt innført på  1930 tallet 93 % marginalskatt. Han ble valgt til president i USA 4 ganger .


Trygve Roll-Hansen var  Samferdselsdepartementets representant i «Byfornyelse i de tre største byene» 1979-83. (Red.anm.)
Les ellers med om «Byfornyelse i de tre største byene» i Wikipedia