Fakultet for arkitektur og design ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Undervisning og forskning.

Institutt for bygg- og miljøteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Undervisning og forskning.

Fakultet for landskap og samfunn, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Undervisning og forskning.

Institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Undervisningstilbud, forskning og studentarbeider.

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) driver samfunnsfaglig nasjonalt og internasjonalt forsknings- og evaluerings- og utredningsarbeid innenfor rammen av by- og regionforskning. Forskningsrapporter og andre publikasjoner. Instituttet drifter en fagblogg om byer, sted, styring og samfunnsutvikling.

SINTEF utvikler teknologi og kunnskap for å øke verdiskapingen i samfunnet over et bredt fagfelt av betydning for by- og samfunnsutvikling.

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning med ansvar for å drive og fremme denne forskningen og formidle informasjon om forskningsresultater. Forskningsrapporter og andre publikasjoner, blant annet det  nettbaserte tidsskriftet Samferdsel.