Fakultet for arkitektur og design ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Undervisning og forskning.

Institutt for bygg- og miljøteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Undervisning og forskning.

Fakultet for landskap og samfunn, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Undervisning og forskning.

Institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Undervisningstilbud, forskning og studentarbeider.

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) driver samfunnsfaglig nasjonalt og internasjonalt forsknings- og evaluerings- og utredningsarbeid innenfor rammen av by- og regionforskning. Forskningsrapporter og andre publikasjoner. Instituttet drifter en fagblogg om byer, sted, styring og samfunnsutvikling.

SINTEF utvikler teknologi og kunnskap for å øke verdiskapingen i samfunnet over et bredt fagfelt av betydning for by- og samfunnsutvikling.

Statens vegvesen har egne sider om pågående FoU-program.

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning med ansvar for å drive og fremme denne forskningen og formidle informasjon om forskningsresultater. Forskningsrapporter og andre publikasjoner, blant annet det  nettbaserte tidsskriftet Samferdsel. De har også korte videopresentasjoner av fagstoff under lenken Forsker til lunsj.