Torsdag hadde Groruddalen Miljøforum møte med Arbeiderpartiets fraksjon i Samferdselskomitéen på Stortinget. Einar Spurkeland fra Bullby deltok også. Møtet er et ledd i Miljøforumets arbeid med å påvirke Stortingspolitikerne før lanseringen og debatten om Nasjonal Transportplan, som presenteres 22. mars.

Fra venstre Marte Mjøs Persen (A), Trond K. Botnen, Bjørn Bjørn Edvard Engstrøm, Håvard Pedersen, Einar Spurkeland (Bullby), Tom Einar Karlsen (A) og Jone Blikra (A). (Foto: Bernt Sønvisen)

Møtet tok opp en rekke problemstillinger knyttet til Groruddalen og transport, blant annet en skjevfordelingen av bompenger mellom Oslo øst og vest. Befolkningen i Groruddalen og Oslo øst betaler store deler av bompengeinntektene i Oslo, mens bruken av dem går til T-bane og trafikktiltak i Oslo Vest. Samtidig har Groruddalen har en rekke akutte problemer med gjennomgangstrafikk, både av personbiler og  tungtrafikk.

Groruddalen Miljøforum har lenge kjempet for, omgjøring av Trondheimsveien til bygate, men det går veldig tregt med å få igangsatt tiltak som kan bidra til gjennomføring.

Denne vinteren har satt et skarpt søkelys på kollektivtrafikken i Groruddalen, dels gjennom upopulære reduksjoner i busstilbudet og dels gjennom de problemer som har rammet hele byen som følge av materiell som ikke har mestret værforholdene. (Facebook-gruppa «Kollektivopprøret i Groruddalen» har over 1100 medlemmer.)

På møtet ble det også nevnt Transportkomiteen bør be regjeringen vurdere en tunell for Gjøvikbanen mellom Grorud og Nittedal for å avlaste Oslotunnelen og redusere reisetiden for gods og passasjerer Oslo-Bergen. En bonus er at et slikt tiltak vil gi en reisetid for persontog Nittedal-Oslo S på 16 minutter, noe som vil åpne for byutvikling i Nittedal. Tidligere har Nittedal kommune støttet en slik tunell.

Nytenking om godsterminaler er nødvendig

Vårt medlem i Bullby, Einar Spurkeland, oppfordret komitemedlemmene til nytenkning når det gjelder godsterminaler på Østlandet. Her er det to viktige prinsipper som kan få bevegelse i saken:

Transportkomiteen bør be regjeringen utarbeide forslag til regionale godsterminaler på Østlandet som følge av at stadig flere store handels-, lager-, spedisjons- og produksjonsbedrifter etablerer seg utenfor Oslo.

Transportkomiteen bør videre be regjeringen komme tilbake til Stortinget med en moderniseringsplan for Alnabruterminalen der kraftkablene gjennom området vurderes lagt i bakken og at det innføres sikringstiltak for kvikkleiren i området. Forslaget må inkludere tungtrafikktrase og innkjøringsrute fra syd. Fremtidig tilpasning av Alnabru kan bety at den blir et knutepunkt for regionale godsterminaler på Østlandet.

Samarbeidet mellom Groruddalen Miljøforum og Bullby startet i 2022 og kan følges via lenken øverst til høyre på våre nettsider.