Jordskiftekandidat NLH, Ås 1985 med arealplanlegging som hovedretning. Hovedoppgave om muligheter for sambruk mellom jordbruk og friluftsliv i bynære strøk med Hålandsvatnet i Stavanger og Randaberg som modellområde. Har jobbet i Statens vegvesen Vegdirektoratet og Østfold vegkontor med vegplanlegging, ved FAFO som sivilarbeider, på Oslo byplankontor med trafikkplanlegging, på byutviklingsavdelingen i Plan-og bygningsetaten med samordnet areal- og tranportplanlegging samt i Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo Rådhus med blant annet forberedelse av plansaker for politisk behandling i byrådet og bystyret. Hovedinteressefeltet er minimering av transportarbeidet og best mulig tilgang til grøntareal i byområder. Født i 1961 i Bergen og bor nå på Fjellhus ved Teisen.