Debatten om løsninger og tiltak som vil bidra til å skape et miljøvennlig transportsystem bør bygge på felles oppfatninger av hva som ligger i nøkkelbegrepene en trenger for å omtale og vurdere ulike løsninger og tiltak. Uten et felles begrepsapparat blir det mange misforståelser, som lett leder til fiktive konflikter eller bare tilsynelatende enighet.

Miljøvennlig transport

I første omgang vil vi gjerne drøfte og konkretisere hva en i dag bør legge i begrepet miljøvennlig transport i norske storbyregioner. Hvilke faktorer bør inngå, hvilke miljømål og indikatorer kan være relevante for byområder i Norge, og hvilket faglig grunnlag har en for å si at visse transportløsninger er bedre enn andre i forhold til disse faktorene?

Noen av svarene kan en forhåpentligvis finne i foreliggende utredninger og policydokumenter. Men et kombinert ønske om et bredt sammensatt miljøbegrep og et samlet ”vuggen-til-graven” perspektiv kommer nok til å kompliserer svarene i forhold til mye av dagens begrepsbruk.

«Behov» bør erstattes av «etterspørsel»

Det er et vesentlig poeng at løsningene en skal gå inn for, må være i stand til å tilfredsstille transportsystemets hovedoppgave, som er å muliggjøre folks ulike aktiviteter og sørge for effektiv distribusjon av varer og tjenester. Løsninger skal både være praktiske og akseptable, så de må passe inn i det moderne bylivets komplekse organisering og aktivitetsmønsteret i husholdningene.

I denne forbindelse er det viktig å ha et avklart forhold til begrepene reisebehov og transportbehov, som ofte benyttes som begrunnelse for utbygging og tilpasning av transportsystemet – og da gjerne i en mindre miljøvennlig retning. Jeg vil argumentere for at denne behovstenkningen bør forkastes, og at en i stedet bør vektlegge begrepet transportetterspørsel, og studere faktorene som gjør at den varierer så mye etter de lokale omstendighetene og rammebetingelsene, og mellom ulike grupper i befolkningen. Også andre begrepsdiskusjoner kan tas opp senere.