Arkitektur er hjemmesiden til Norske Arkitekters Landsforbund (NAL). Har stoff om blant annet arkitektkonkurranser, arkitekturpolitikk, tidsskrifter, arkitekturpriser og lenker til nettsider og blogger i Norge og internasjonalt.

Norsk BOBY, tidligere Norsk Bolig- og Byplanforening (NFBB), har denne hjemmesiden. Siden stiftelsen i 1913 har dette vært en ideell organisasjon for alle som er engasjert og interessert i samfunnsplanlegging. Foreningen er landsdekkende med ca 750 medlemmer, som er planleggere, politikere, utbyggere, beboere og andre med interesse for samfunnsplanlegging. BOBY arbeider hovedsakelig gjennom lokale møter, seminarer og studieturer i ni regionale avdelinger. Temaene varierer fra konkrete lokale utbyggingssaker til prinsipielle nasjonale eller internasjonale plantema. Norsk BOBY arrangerer også hvert andre år en stor nasjonal fagkonferanse, Norsk Planmøte.

Drammenskonferansen er en fast, årlig møteplass for Nasjonalt nettverk for boliginnovasjon. Konferansen har blitt gjennomført årlig siden 2009 med forskjellige tema innenfor innovativ by- og stedsutvikling. NMBU og insam tok initiativ til og gjennomførte den første konferansen. Siden har Husbanken og Drammen kommune også kommet til som medeiere av konferansen. Universitetet i Sørøst-Norge har vært fast samarbeidspartner siden 2015. Fra 2020 er også Fakultet for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS), ved Universitetet i Oslo blitt med som samarbeidspartner. Siden 2017 har overordnet tema for konferansen vært Innovative boligkonsepter for alle.

Framtidens byer var et samarbeidsprogram fra 2008-2014 mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Programmet hjalp bykommunene med å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre – og til å samarbeide med næringsliv, region og stat. De 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

FutureBuilt er Oslo-regionenes  utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

Kommunetorget er en nettside om kommunal planlegging med både teoretisk og praktisk perspektiv på planlegging, planprosesser og medvirkning.  Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.

Lavenergiprogrammet var et tiårig samarbeid mellom statlige etater og byggenæringen 2007-17. Programmet skulle bidra til at norsk byggenæring blir ledende i Europa på å bygge energieffektive bygg.  Det blir videreført som en del av Direktoratet for byggkvalitets arbeid med energi og miljø.

Plan Tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og byplan og regional utvikling, utkommer med seks nummer i året. Artikler fra tidsskriftet er også tilgjengelig i Universitetsforlagets database på Idunn.no.

Polyteknisk forening er et uavhengig, tverrfaglig og ikke-kommersielt nettverk med over 2000 private, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer.  Gjennom fagnettverk, møter og partnerskap på tvers av sektorer tilrettelegger Polyteknisk Forening for dialog om viktige temaer innen teknologi, samfunn og næringsliv. Møteplassen byr på rundt 75 arrangementer årlig. Foreningen når 5500 abonnenter på nyhetsbrev og følgere i sosiale media.

Stedsutvikling er en nettportal utviklet av  det tidligere Miljøverndepartementet sammen med Forum for stedsutvikling og fylkeskommunene. Her finner du kunnskap om viktige fagtema, prosesser, nyheter og mye annet som kan være til nytte for alle som er engasjert i stedsutvikling. Innholdet erstatter det som var publisert på den eldre versjonen av www.stedsutvikling.no.

Sykkelbynettverket er et sykkelfaglig nettverk for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen. Det er åpent for alle kommuner og fylkeskommuner som ønsker å være med. Også konsulenter, interesseorganisasjoner og andre som jobber for økt sykling, er velkommen til deres arrangementer. Det tilbys fagstoff, planer og planverktøy, foredrag, kurs og studieturer. Lenker til mer informasjon, også internasjonalt.