Nasjonale organisasjoner og planfaglige programmer

Arkitektur er hjemmesiden til Norske Arkitekters Landsforbund (NAL). Har stoff om blant annet arkitektkonkurranser, arkitekturpolitikk, tidsskrifter, arkitekturpriser og lenker til nettsider og blogger i Norge og internasjonalt.

Norsk BOBY, tidligere Norsk Bolig- og Byplanforening (NFBB), har denne hjemmesiden. Siden stiftelsen i 1913 har dette vært en ideell organisasjon for alle som er engasjert og interessert i samfunnsplanlegging. Foreningen er landsdekkende med ca 750 medlemmer, som er planleggere, politikere, utbyggere, beboere og andre med interesse for samfunnsplanlegging. BOBY arbeider hovedsakelig gjennom lokale møter, seminarer og studieturer i ni regionale avdelinger. Temaene varierer fra konkrete lokale utbyggingssaker til prinsipielle nasjonale eller internasjonale plantema. Norsk BOBY arrangerer også hvert andre år en stor nasjonal fagkonferanse, Norsk Planmøte.

Foreningens Oslo-avdeling samarbeider med Polyteknisk forening og deres nettside med møteprogrammer og annen informasjon i et omfattende nett av faggrupper.

Drammenskonferansen er en årlig begivenhet med fokus på innovativ by- og stedsutvikling. Konferansen har siden 2009 vært en nasjonal arena for presentasjon, drøfting og grunnlag for ny praksis. Målet er kompetanseutvikling og å presentere nye grep.

Ecobox viser gode eksempler for miljøvennlig bygninger og planprosjekter. på komplekse utfordringer.

Framtidens byer er et samarbeid mellom fire departementer, de 13 største byene i Norge, samt næringsliv. Målet er å redusere klimagassutslipp og gjøre byene bedre å bo i. Fire faglige satsingsområder og mange piloteksempler. Nyheter. Lenker til byene og departementene.

FutureBuilt er et program fram mot 2020 som skal fremme energi- og klimaeffektiv arkitektur og byutvikling i Oslo, Drammen og Bærum.

Kommunetorget er en nettside om kommunal planlegging med både teoretisk og praktisk perspektiiv på planlegging, planprosesser og medvirkning.  Hovedfokus er folkehelse- og rusmiddelforbygging i kommunal planlegging.

Lavenergiprogrammet er et tiårig samarbeid mellom statlige etater og byggenæringen. Programmet skal bidra til at norsk byggenæring blir ledende i Europa på å bygge energieffektive bygg.

Plan Tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og byplan og regional utvikling, utkommer med seks nummer i året. Artikler fra tidsskriftet gjøres tilgjengelig i Universitetsforlagets database på Idunn.no.

Polyteknisk forening (PF) er et åpent, uavhengig og tverrfaglig forum for samfunnsdebatt. 20 autonome faggrupper arrangerer møter og konferanser i halvårlige programmer, som Norsk Boby, PF Samferdsel, PF Samfunnsøkonomi m.fl. Nyhetsmail for medlemmer.

Stedsutvikling er en nettportal utviklet av Miljøverndepartementet sammen med Forum for stedsutvikling og fylkeskommunene. Prosesser og metoder for å skape attraktive og miljøvennlige byer og tettsteder. Fagtema og eksempler. Nyheter og arrangementer.

Sykkelby er et faglig nettverk for byer og tettsteder som ønsker å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle. Fagstoff, planer og planverktøy. Foredrag, kurs og studieturer. Aktuelt om planlegging, politikk og turisme for økt sykling. Lenker til mer informasjon, også internasjonalt.