Bullby ønsker å bidra i den pågående debatten om regionreformen i Norge, med særlig oppmerksomhet på hva som kan og bør bli den fremtidige organiseringen av Oslo og kommunene i regionen omkring byen – altså Norges Hovedstadsregion. På denne siden vil du finne lenker til nye og gamle innlegg om dette tema – med utgangspunkt i Bulls interesse for de lange linjer i byutviklingen.

Regionbegrepet kan forvirre

Bakgrunnsstoff om regjeringens arbeid med den såkalte regionreformen finner en på nettsidene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

For å få en fornuftig debatt om denne reformen er det viktig å ha klart for seg de ulike definisjonene av regionbegrepet som er ute og går. Det brukes nå i hvert fall på disse fire  forskjellige måtene:

  1. Bolig-arbeids-serviceregion, tilsvarende SSBs økonomiske regioner (ca 85 i Norge), som trolig er det mest interessante i kommunereformdiskusjonene rundt om i landet. Men den inndelingen passer ikke så godt for Hovedstadsregionen med sitt store omfang av langpendling og servicefunksjoner som betjener store deler av Østlandet.
  2. Region som begrep i Planloven, der det er fylket som er ansvarlig for regional plan og regionale planbestemmelser.
  3. Region som en underdeling i statlige etater, der hver sektor har valgt egne geografiske inndelinger med lite hensyn til andre etater eller fylkene. Dette har gitt et meget komplisert regionalt mønster av statsetater. Etatene begrunner inndelingene gjerne med funksjonelle forhold- «Onde tunger» kan hevde at de like gjerne er laget slik for at det skal være ekstra vanskelig for politikere i  fylker eller kommuner å påvirke deres beslutninger og gjøremål.
  4. Region som betegnelse for landsdeler, slik regjeringen bruker det når den snakker om 10 regioner for hele landet.  I diskusjonen om Hovedstadsregionen er det dette regionbegrepet som legges til grunn.

Hva en mener når ordet region benyttes må altså alltid presiseres for at misforståelser skal unngås.

Kanskje en historisk mulighet?

Bullby-medlem Hans Kristian Lingsom har lang erfaring som planlegger på alle tre forvaltningsnivåer i regionen. Han kommenterer organiseringen i Osloregionen i to innlegg:

Ny hovedstadsregion – nå eller aldri?

Regionreformen: Nøkkelen til løsning av hovedstadsområdets utfordringer

Du kan også lese en presentasjon av saksfeltet som han laget til et fagmøte i departementet.

Bullbys faggruppe for areal- og transportplanlegging har tatt opp organiseringen av Hovedstadsregionen som et av flere spørsmål om partienes politikk for byutvikling og transport.

Velkommen til å kommentere innleggene eller sende inn eget innlegg under fanen «Debatt» i menyen på toppen av siden.