Planmyndigheter og lokale programmer i byene

Bergen

Bergen kommunes etat for plan og geodata har ansvar for den offentlige byplanlegging i Bergen. Kommuneplan, kommunedelplaner, arealplaner og utredninger.

Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø er et samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen om gjennomføring av investeringer i samferdselsprosjekter for 12,7 milliarder kroner i perioden 2002-25.

Drammen

Drammen kommunes nettside om byutvikling. Kommuneplaner og regionale samarbeidsprosjekter med mer.

Buskerudbyen er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene, kommunene og statlige etater om areal, transport og miljø i området fra Lier til Kongsberg.

Kristiansand

Kristiansand kommunes nettside med oversikt over planer og prosjekter. Kommuneplan, arealplan for Kristiansandsregionen, kommunal planstrategi med mer.

Oslo – Akershus

Akershus fylkeskommunes nettside for regional utvikling og planlegging. Regionale planer, kommuneplaner, regionalt planforum, aktuelle prosjekter med mer.

Oslo kommunes plan- og bygningsetat. Planer og føringer, kart og geodata, planregister, nyheter og kunngjøringer, byggesak med mer.

Fjordbyen er Oslo kommunes nettside for utbyggingen i Fjordbyen og Bjørvika. Planer og utbyggingsprosjekter for Norges største satsing på transformasjon og byutvikling. Planer, utredninger, arkitektkonkurranser med mer.

Groruddalssatsingen 2007-2016 er en områdesatsing i samarbeid mellom Oslo kommune og fire departementer som koordineres av Miljøverndepartementet. Dokumentsenter med tiltak, årlige rapporter, handlingsprogram og evalueringer.

HAV Eiendom er Oslo Havns datterselskap og driver eiendomsutvikling i Bjørvika gjennom utvikling, utleie, forvaltning, kjøp og salg av fast eiendom, samt å inneha eierinteresser i selskap som driver tilsvarende virksomhet.

Ruter er administrasjonsselskap for kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Oversikt over fagstoff som Ruter-rapporter, årsrapporter, planer og prosjekter, referater fra Ruters strategiforum mm.

Stavanger

Stavanger kommunes nettside med oversikt over planer og strategier, bl.a. kommuneplan, klima- og miljøplan, kommunikasjonsstrategi, kulturminneplan med mer.

Trondheim

Trondheim kommunes nettside for byutvikling og planlegging.

Miljøpakken for transport i Trondheim skal gi bedre hovedvegnett, kollektivtilbud og bedre forholdene for de som går og sykler. Målet er lavere klimautslipp, kortere bilkøer og mindre trafikkstøy. Programmet er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune.