Bergen

Bergen kommunes  Plan- og bygningsetat har ansvar for den offentlige byplanlegging i Bergen. Kommuneplan, kommunedelplaner, arealplaner og utredninger.

Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø er et samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen. Programmet omfatter kollektivtrafikktiltak, gang- og sykkelveger, miljøprosjekter, tiltak på gatenettet i sentrum, trafikk­sikkerhets­tiltak og nye vegprosjekter. I perioden 2002-2025 skal det investeres for nær 12,7 milliarder kroner i nye samferdselsprosjekter i Bergen.

Drammen

Drammen kommune sin nye nettside om  arealplaner, byutvikling, etc. etter kommuneutvidelsen.

Buskerudbyen er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene, kommunene og statlige etater om areal, transport og miljø i området fra Lier til Kongsberg.

Kristiansand

Kristiansand kommunes nettsider er oppbygget slik at det er vanskelig å få oversikt over planer og prosjekter. Bullby.nets redaksjon vil gjerne ha tips om det beste fagstoffet kommunen kan by på.

Oslo – Akershus – Viken

Osloregionens organisering og planmyndigheter er preget av den ikke fullførte regionreformen utenfor Oslos grenser.

Viken er den nye fylkeskommunen etablert i 2020. Den omfatter de gamle fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, samt Lunner kommune fra gamle Oppland fylke, men er truet av nedleggelse etter Stortingsvalget i 2021.

Akershus fylkeskommune har hatt en nettside for regional utvikling og planlegging, med mye interessant stoff som fortsatt er tilgjengelig (mars 2020).

Oslo kommunes plan- og bygningsetat. Planer og føringer, aktuelle prosjekter, kart og geodata, planregister, nyheter og kunngjøringer, byggesak med mer.

Byplan er Oslo kommunes lett tilgjengelige og fint illustrerte nettmagasin om planer og prosjekter om byens utvikling.

Fjordbyen er Oslo kommunes nettside for utbyggingen i Fjordbyen og Bjørvika. Planer og utbyggingsprosjekter for Norges største satsing på transformasjon og byutvikling. Planer, utredninger, arkitektkonkurranser med mer.

Områdesatsingene i Oslo er programmer for lokalsamfunnsutvikling gjennom ekstra områdesatsinger og områdeløft i utsatte områder i byen. Kommunen,  staten, bydelene og befolkningen samarbeider på tvers av sektorene, slik at alle områder i Oslo skal oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp i. Arbeidet bygger videre på erfaringer og arbeidsmåter utviklet i Groruddal-satsingen 2007-2016, og skal pågå frem mot 2026.

OMA er en medlemsorganisasjon for eiendomsutviklere i Oslo-regionen og har som formål å sette agenda og skape samhandling på tvers av eiendomsbransjen, myndigheter, næringsliv og innbyggere i Osloregionen.

HAV Eiendom er Oslo Havns datterselskap og driver eiendomsutvikling i Bjørvika gjennom utvikling, utleie, forvaltning, kjøp og salg av fast eiendom, samt å inneha eierinteresser i selskap som driver tilsvarende virksomhet.

Ruter er administrasjonsselskap for kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Oversikt over fagstoff som Ruter-rapporter, årsrapporter, utredninger planer og prosjekter for Osloregionens kollektive transportsystem.

Stavanger

Stavanger kommunes nettside med oversikt over planer og strategier for by- og samfunnsutviklingen.

Trondheim

Trondheim kommunes nettside med inngang til stoff om byutvikling og planlegging.

Trondheim 2030 er kommunens fint illustrerte, løpende nettmagasin om byutviklingen.

Miljøpakken for transport i Trondheim skal gi bedre hovedvegnett, kollektivtilbud og bedre forholdene for de som går og sykler. Målet er lavere klimautslipp, kortere bilkøer og mindre trafikkstøy. Programmet er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune.