Veiledning for innlegg og artikkelmanus

Hensikten med denne veiledningen er å hjelpe bidragsytere, bidra til god formidling og redusere redaksjonens arbeid med bidragene. Redaksjonen tar kontakt med bidragsyteren dersom vi ønsker en større redaksjonell bearbeiding.

Innsending av bidrag

Bidragsytere tilbys fire alternativer for innsending av selve artikkelen, rapporten eller hva det måtte være. Redaksjonens kapasitet er begrenset, så vi ber deg om å benytte en av de to første, så sant det er mulig:

 1. Skriv hele innlegget i skjemaet som er tilgjengelig på Debatt-siden (se nedenfor).
 2. Skriv bare en innledende ingress i skjemaet, og avslutt med Les artikkelen i [kildereferanse med navn/nr/dato og hyperlenke] eller en tilsvarende tekst.
 3. Skriv en artikkel i Word (med enkel formattering osv., se nedenfor) og send den som vedlegg til en epost til redaksjonen. Da vil redaksjonen vurdere om den skal legges ut som et innlegg, eller som et dokument som kan lastes ned fra bullby.net.
 4. Store dokumenter, gjerne med skikkelig layout og illustrasjoner eller kompliserte tabeller, vil vi heller motta i pdf format. De må sendes som vedlegg til en epost til redaksjonen. Vi vil da sette inn en lenke under ingressen for nedlasting fra bullby.net.

Inntil videre er redaksjonens epostadresse: gustav.m.nielsen@gmail.com.

Redigering i skjemaet. Når bidragsytere benytter skjemaet får de omtrent samme verktøy som redaksjonen har i nettstedets kontrollpanel, dvs med knapper for skriftstørrelse, fet tekst, punktlister, tabeller, etc. Bilder kan legges inn ved å trykke på “Sett inn” i menyen i skjemaet, og så “Sett inn/rediger bilde”. Bildene må være i ett av formatene JPG, PNG eller GIF. Tabeller kan settes inn ved å bruke tabell-knappen (rett til høyre for “formater”)

Hvordan bidrag ønskes presentert

Alle bidrag bør ha:

 • Fengende tittel – kort og informativ; gjerne en påstand, et råd eller et hva/hvor/hvorfor spørsmål.
 • Forfatter (fornavn og etternavn) og dato (dd.mm.åååå; for ferdig manus).
 • Opplysning om eventuell tidligere publisering (tidsskrift/avis/nettsted og dato).
 • Ingress – Anslagsvis 2-5 meget poengterte og lettleste setninger som formidler hovedbudskapet og stimulerer leselysten, ikke mer enn ca 50 ord.
 • Hvis mulig: En enkel hovedillustrasjon (tegning/foto/diagram) som blikkfang (lesbar i lite format).

Etter ingressen bør artikkelen skrives med 1-3 overskriftsnivåer (ikke flere!).  Bruk gjerne to ulike typer overskrifter:

 1. Korte, sorterende stikkordsoverskrifter
 2. Fortellende overskrifter, som i kortform sier det viktigste i teksten under, eventuelt som en påstand eller et råd (jfr. stikktitler i aviser og allmenne tidsskrifter)

Brødtekst skrives i korte avsnitt for hvert undertema, argument eller moment. Teksten skal være lettlest også på ganske små skjermer.

Formatering og tekstbehandling

Manus som skal legges ut som en ny artikkel må ha enklest mulig formatering med standard tekst for vanlige A4-sider. På nettsiden benyttes bullby.nets formatering. Den tar hensyn til at artikkelen skal leses på ulike medier og skjermstørrelser.

I Word-manus anbefales at det bare benyttes følgende hurtigstiler med venstrejustert tekst:

 • 1-3 overskriftsnivåer; normalt er to nivåer tilstrekkelig i en artikkel
 • Brødtekst
 • Punktmerket innrykk (bare om det er nødvendig)
 • Nummermerket innrykk (bare om det er nødvendig)
 • Figur/tabelltekst med enkel nummerering (Figur 1, 2, osv. eller Tabell 1, 2, osv.) skrives der illustrasjonen bør komme under lesningen av artikkelen.
 • Utheving i kursiv brødtekst. Men ikke overdriv – alt som står i artikkelen skal jo være ”viktig”.
 • Ikke bruk versaler (STORE BOKSTAVER), understreking i overskrifter eller brødtekst, det gir ekstraarbeid for redaksjonen. Overlat fargebruk til redaksjonen.
 • Hovedteksten skal være sort. Farger kan bare benyttes i illustrasjoner (figur eller tabell).

Skriv primært løpende tekst med enkle, fullstendige setninger. Dersom det benyttes punktvise lister, lag listen ganske kort, og med bare noen få ord per punkt.

Ikke bruk tvungen orddeling, da linjelengdene skal fleksibelt kunne tilpasses brukernes valg av skjerm.

Prøv å unngå fotnoter eller sluttnoter. Legg heller inn forklaringer i den løpende teksten. På nettsiden kan vi også lage en lenke til en ny (kort) artikkel med ønsket utdypning, som da innsendes som en egen fil.

Bruk standard referanser med navn og årstall (Etternavn, Fornavn) i teksten, og en alfabetisk referanseliste til slutt i artikkelen (formattert som brødtekst).

Ikke bruk forkortelser, verken standard eller selvlagede. Unntaket er lengre navn og institusjoner med en standard forkortelse, som da må forklares ved første gangs bruk, for eksempel Transportøkonomisk institutt (TØI) første gang, og TØI videre i artikkelen.

Unngå unødvendig fagsjargong og forkortelser som P&R, RPR, ATP osv.

Illustrasjoner, tabeller med videre

Unngå komplekse illustrasjoner og svært store tabeller. I teksten må det ikke være noen koblinger til andre filer, figurer, regneark etc.

Illustrasjoner (figurer og tabeller) settes inn i jpg, png eller gif format. Figurenes oppløsning må ikke være høy, den skal være beregnet på web-visning (ikke trykkekvalitet).

Tabeller trenger normalt bare noen få horisontale hjelpelinjer, uten loddrette linjer. Pass på justeringene både vertikalt og horisontalt i tabellene.

Henvisninger til figur/tabell i brødteksten skal kun skje ved hjelp av figur-/tabellnummer (“, figur 3” eller “, tabell 2”; ikke ”se til venstre, under, etc.”).

Tabell/figurtekst må inneholde eventuell kilde/referanse (som i brødteksten). Angi fotograf (“Foto: NN”). Ikke bruk fotos eller illustrasjoner du ikke har rett til å publisere.

Figur- og tabelltekstene, og tegnforklaring og tekst inne i illustrasjonene, må skrives slik at leseren ikke trenger å lese brødteksten for å få med seg forklaringen og hovedpoenget.

Spar oss for korrektur

Jo færre språk- og trykkfeil, jo bedre. Bruk stave- og grammatikk-kontrollen i tekstbehandleren. Nettstedet Korrekturavdelingen.no er også nyttig for mange.

Bidra til god presseskikk og respekter opphavsretten

Bidragsyter må selv sørge for at publisering på bullby.net ikke krenker noens rettigheter til artikkelen eller illustrasjoner. Hjelp oss med å følge god og lovfestet praksis ved offentlig publisering. Det gjør du ved å ta hensyn til Redaktørplakaten og reglene for gjenbruk og sitatrett. Av den siste ser du at du kan fritt lenke opp til andres offentliggjorte artikler uten å komme i konflikt med opphavsretten.

Lykke til!

BULLs webredaksjon, 05.09. 2015

Legg igjen en kommentar

Send oss kommentarer og forslag