Det er skuffende å lese Samferdselssjefens svar i RA 11. april på mitt innlegg angående kollektivtransporten på Nord-Jæren. Artikkelen Nord-Jæren trenger nye plangrep er en oppdatert versjon av innlegget mitt med illustrasjoner. Dette er mitt tilsvar til samferdselssjef Gottfried Heinzerling.

Samferdselssjefen ser tydeligvis ikke at gjennomførte tiltak og planer for regionens bussnett er helt utilstrekkelige svar på de politiske målene for trafikken og bymiljøet.

Det er minst fem åpenbare muligheter til å forbedre kollektivtransporten på Nord-Jæren:

  1. Det må etableres en helt ny høystandard busslinje som binder sammen Stavanger nord-øst og sentrum med universitetet og det nye sykehuset på Ullandhaug, via Grannes til bussveien i Forus øst og videre via Kvadrat til Sandnes sentrum og Sandnes syd. Slik bindes regionens kompetansemiljøer sammen uten bilbruk.
  2. Alle bussene må sikres full fremkommelighet med punktlige rutetider i hele linjenettet både i og utenfor rushtid, ikke bare på de strekningene der en har tenkt å bygge egen bussvei. Moderne trafikkteknikk kan løse dette uten nye store veianlegg.
  3. De fleste busslinjene bør kjøres i pendel gjennom bysentrene i Stavanger og Sandnes, og gjennom byutviklingsområdene på Forus. Dagens løsning med omfattende behov for bytte av buss på Ruten er drepende for bussbruken i Sandnes, og reduserer muligheter for utvikling av et tett og attraktivt bysentrum.
  4. Ved slik å effektivisere bussdriften og redusere antallet linjer får en økonomi til å kjøre tettere avganger. Det reduserer folks ventetider og gjør det lettere å bytte mellom kryssende linjer.
  5. Det store Forusområdet, som er under felles planlegging på tvers av grensen mellom Stavanger og Sandnes har et stort potensial for en kollektivorientert byutvikling, hvis områdets kollektivbetjening blir fullt integrert med resten av regionen. Da bør en også undersøke muligheter for å legge om Jærbanen i en kort tunnel på strekningen Luravika – Gausel. Da kan Gausel stoppested erstattes av en ny Forus stasjon midt i den nye byutviklingen. Samtidig frigjøres strandlinje mot Gandsfjorden til rekreasjonsområde for den nye bydelen.

Med de gitte mål og muligheter er det helt feil å benytte milliarder av kollektivmidler til å utvide områdets motorveier med nye kjørefelt for et fåtall busser og tunge kjøretøyer. Byplanleggere og kollektivtransportansvarlige må erstatte vegbyggernes hegemoni i planleggingen av våre byområder.

Hvilke politikere og planleggere tar ballen når samferdselssjefen ikke gjør det?

Innlegget er tidligere publisert i Rogalands Avis.

Les også:

Kan Nord-Jæren bli klok av skade?

Bløff om busser på motorveien?

Gjeldende planer i Bypakke Nord-Jæren