E18 motorvei øst for Vinterbro mangler i transportetatenes innspill til Nasjonal transportplan. Mange protesterer mot det. Men en slik motorvei øker bruken av lastebiler og personbiler på bekostning av tog og buss. Den vil derfor gi økt kø, kork og kaos på innfartsveier i Oslo, på samme måte som utvidelse av E18 gjennom Asker og Bærum. Det motsatte av effektive transportløsninger.

Et argument for motorveier fra NHO er større bo- og arbeidsmarkedsregioner. Men de gir lengre arbeidsreiser og tilsvarende økning i trafikkmengden. I tillegg blir det færre som kan gå eller sykle til jobben når reisene blir lenger. Dyrere og mer tidskrevende for arbeidstakere, mindre tid og lenger avstand til barna, en grunn til barnløshet.

Koronakrisen tilsier måtehold og gjenbruk (bruk av det vi har), det motsatt av å bygge motorveier. Vi bør nå satse på lokal bærekraft med lokale arbeidsplasser som ikke utkonkurreres av store virksomheter, på grunn av enklere flyt over lengre strekninger.

Store regioner betyr sentralisering av makt, større ulikhet, mindre hjelpsomhet og mer rotløshet, kort sagt mindre trivsel og et dårligere samfunn på alle måter. Det er ikke tatt med i beregninger av motorveiers «samfunnsøkonomiske lønnsomhet».

Vi gjennomgår nå en rask og varig omlegging til moderne telekommunikasjoner som gjør nye motorveier mindre aktuelle. Med 20 milliarder per måned til næringslivet og nedgang i statens inntekter er det et spørsmål om hvor pengene til bygging av nye motorveier skal tas fra. De kan bli tatt fra helse, sosial, opplæring, forskning, kollektivtrafikk og beredskap, til større skade enn nytten av unødvendige motorveier.