Bolig, helse, arbeid og utdanning regnes som våre viktigste velferdsgoder. Å sørge for et tilstrekkelig antall gode boliger i et godt bomiljø er fortsatt et vedtatt mål for norsk boligpolitikk. De siste årene har vi imidlertid sett klare tegn på at boligbyggingen går i feil retning, spesielt i det som bygges i de større byene. Hvorfor skal boligkvaliteter svekkes i en tid der kvaliteten på de fleste andre områder blir bedre? En toroms leilighet på 50 kvm som før var Husbankens minstestandard, er i dag uoppnåelig for mange. Erfaring fra de siste tjue års markedsbaserte bygging viser dessuten at kvalitetsforskjellene har økt drastisk og at markedet ikke har evnet å sørge for nok boliger i pressområdene.

Ut fra dette har vi formulert tre spørsmål som vi ønsker belyst i møtet:

Spørsmål 1: Hvordan vil ditt parti sikre en ønsket kvalitet i nye boliger?

I byene presses boligstørrelsen i småboliger under det forsvarlige. Forslaget til Teknisk forskrift (TEK 17) som skal ferdigbehandles før 1. juli, innebærer at vesentlige kvalitetskrav til boligen forsvinner. Tidligere normer om livsløpsboliger og toromsstandard er forlatt, noe som vil påføre kommunene store kostnader – når bevegelseshemmede må flytte til kommunale spesialboliger eller til sykehjem eller når mindreverdige boliger før eller senere må fornyes.

Tettheten i nye boligområder i byer og tettsteder har økt dramatisk og ofte resultert i triste og trange uterom med lite sol og grønt og med dårligere oppvekstmiljø for barna. Tettere byer er nødvendig for å spare areal og energi, men uten at dette nødvendigvis må bety dårligere bo- eller livskvalitet.

Spørsmål 2: Hvordan sørge for at folk med vanlige inntekter og uten velstående foreldre får tilgang til boliger med en rimelig standard?

I pressområdene har vi sett en prisgalopp uten sidestykke i historien. Det blir stadig vanskeligere for folk uten velstående foreldre å komme inn på boligmarkedet. Samtidig ser vi en utvikling der folk med penger investerer i bolig 2 og 3 i påvente av prisstigning. Disse boligene fungerer kun som sparekonto og mange leies overhodet ikke ut. Hvordan bryte med denne utviklingen? Hvilke alternativer finnes?

Spørsmål 3: Hvilke tiltak går partiet ditt inn for når det gjelder statlig medvirkning i byomforming og boligreisning?

Fagfolk er enige om at målene for boligbygging i de større byene bare kan nåes gjennom omdanning av større byområder. Erfaringen fra byomformingsprosjekter (i Oslo f.eks. Ensjøbyen) viser at utbyggingen går tregt og at enkelte tomteeiere kan forsinke utbyggingen i årevis.

Dessuten makter ikke kommunene å finansiere teknisk og sosial infrastruktur og dermed sørge for en påregnelig framdrift. Store utfordringer av denne type gjenstår, f.eks. for den nye Hovinbyen i Oslo. Hvordan kan dette løses? Vil ditt parti støtte en statlig ordning som sikrer finansiering/ forskuttering av nødvendig infrastruktur i store byutviklingsområder?

Innlegg til BULLs møte 3. Eldorado bokhandel, Oslo tirsdag 29. august, kl. 1700-1930.

Les mer om boligpolitikk på Bullby.net.