Det er bred enighet om at vi må «planlegge for fremtiden med kompakte byer, klimavennlige løsninger og raskere planprosesser», sa kommunal- og moderniseringsministeren da han la frem Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging i september 2016.

Stortingets mål er at det samlede transportomfanget skal begrenses og transportmiddel-fordelingen skal bli mer miljøvennlig ved at en større del av reisene foretas til fots, med sykkel og kollektivt. I byområdene skal personbiltrafikken ikke vokse.

Hvordan vil partiene sikre kollektivtransporten det store løftet i finansieringen som er nødvendig for å oppfylle målene for transport- og klimapolitikken?

Statens budsjetter og Nasjonal transportplan (NTP) legger opp til 100 prosent statlig finansiering av planlegging og investeringer i jernbaneanlegg, mens investeringer i kollektive transportløsninger som T-bane, bybane og høystandard buss er signalisert gjennom NTP som en 50/50-ordning (Meld. St. 33 (2016-2017), kap. 8.4.6). Men erfaringer viser at en dekning på 50 % av tunge investeringer i baneløsninger er vanskelig eller umulig å få til for lokale myndigheter (jfr. Fornebubanen).

Siden jernbanen bare betjener en liten del av de daglige reisene i alle de større byområdene, er denne finansielle forskjellbehandlingen av de kollektive transportformene et hinder for effektiv realisering av konkurransekraftige kollektivtilbud i byområdene.

Dessuten utgjør driften av busser og baner om lag 85 prosent av kostnadene ved kollektivtransporten, og disse kostnadene vil øke kraftig i årene fremover hvis de transportpolitiske målene skal kunne nås. Uten et kraftig løft i rutetilbudet og den offentlige finansieringen av dette, vil nytten av ny infrastruktur bli begrenset.

Spørsmål 1: Det er satt høye mål for kollektivtransportens rolle. Hva vil partiene gjøre for å sikre kollektivtransportens investeringer og drift en varig finansiering? Hvordan stiller partiene seg til en større dreining av statlige midler fra veg til fordel for investering og drift av kollektivtransporten uavhengig om det er tog, lokalbane eller buss som gir de beste løsningene i byområdene?

Hvordan få til regional styring av arealutviklingen?

Kommunene i en byregion har myndighet til arealforvaltning. Ansvaret for lokal kollektivtransport er delt mellom stat, fylkeskommune og kommune. Ansvaret for vegnettet er likeens delt mellom de samme parter. En samordning framstår i lys av dette ansvarskartet som særlig utfordrende.

Et sentralt virkemiddel i arbeidet med å planlegge og å gjennomføre en samordnet bolig-, areal- og transportutvikling i hovedstadsområdet er derfor å sikre enhetlig politisk beslutningsmyndighet over det territoriet hvor slik samordning er sterkt påkrevet.

I regjeringens proposisjon om regionreformen er Oslo ikke med i den foreslåtte regiondannelse Viken med Akershus, Buskerud og Østfold. For den del av Oslo-området som er funksjonelt sammenknyttet ønsker regjeringen å utrede om etablering av et Hovedstadsråd vil bidra til et mer effektivt arbeid med areal og transport i Osloregionen. Et slikt råd for Oslo og omegnskommunene med ansvar for overordnet planlegging og gjennomføring av arealbruk og transport samt ansvar for samordning og bruk av statlige virkemidler innenfor rådets geografiske område, kan innebære at:

  • bruken av veiprising og bomtakster blir bestemt av staten etter anbefaling av rådet
  • ordningen med bymiljø- og byutviklingsavtaler utvides og inngås mellom staten og rådet
  • lokalisering av statlige institusjoner bestemmes av rådet

Spørsmål 2: Hvordan vil partiene forholde seg til et slikt Hovedstadsråd for å sikre en samordnet bolig-, areal- og transportutvikling i det funksjonelle Osloområdet? Har partiene et bedre forslag?

Innlegg til BULLs valgmøte 2. Eldorado Bokhandel, Oslo, torsdag 24 august, kl 1700 – 1930.

Les mer om samordnet areal- og transportpolitikk på Bullby.net.