Kategori: Trondheim

Staten gjør forskjell på skinner – hvorfor?

I norsk kollektivtransport har staten ansvar for jernbanetrafikken, både skinnene og at det kjøres tog. Fylkeskommunen har ansvar for å tilby befolkningen annen kollektivtransport. Den framskaffer skinnene, drifter trikk, bybaner og busslinjer. I de senere årene har staten raust, har [...]

Kollektivtransportens utvikling 2005-14: Både vinnere og tapere blant de mellomstore byene i Norge

Kollektivtransporten har utviklet seg svært forskjellig i landets mellomstore byer. Mange byer kan rapportere om flere reiser, men da skyldes det ofte bare at folketallet har økt. Når en korrigerer for dette, kan bildet bli annerledes. Figuren under viser hvordan antallet buss- og [...]

Trondheim er godt i gang med utviklingen av bussystemet

Trondheim er en av de få mellomstore byene som har lykkes med å løfte etterspørselen etter kollektivtransporten, se et annet innlegg. Hva har Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, i samarbeid med Statens vegvesen, gjort med kollektivtilbudet for å oppnå dette? Det viktigste er [...]

Lange linjer og nye takter i Trondheim

Bull-seminar i Trondheim 4.-5. mai 2015 Bull arrangerte i mai 2015 et internt seminar om Trondheims arealplanlegging, transport- og miljøpakke og utforming av noen nye boligområder. Hovedansvarlig for opplegget var Ivar Leivestad, Trondheim kommune/BULL Trondheim. De fleste innleggene er her tilgjengelige for [...]

Manifest-rapport om kommunal boligpolitikk

Tankesmien Manifest har utgitt en rapport som beskriver et betydelig handlingsrom for kommunal bolig- og tomtepolitikk - hvis kommunene ønsker det. Rapporten beskriver politikken i Sandes, Stavanger, Trondheim og Kristiansand, og er utarbeidet av Tore Syvert Haga, med utgangspunkt i [...]

Tiden er inne for et statlig skippertak for kollektivtransporten

Denne kommentaren springer ut av en lenge følt frustrasjon grunnet i det jeg opplever som en nærmest absurd dis­krepans mellom målformuleringer og praksis i arbeidet med kollektivtransport i de større byene våre. Gjennom mange år har den politiske for­muleringen om [...]

Transportutviklingens lange linjer – ønskeliste

For å kunne lære av erfaring, er det nødvendig å få frem gode, faktabaserte beskrivelser og analyser av hvordan transportutviklingen har vært de siste fem-seks tiårene. Tilfanget av data og hvor mye arbeid en kan legge i bearbeidingen vil bestemme [...]