For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Fornebubanen svekker kollektivtilbudet

(Dette innlegget ble publisert i Sagene avis 28.6.2022)

Fornebubanen, som nå har fått en prislapp på 24 milliarder kroner, vil redusere kollektivutbyggingen i bydelene. Det blir rett og slett mindre penger til bydeler som Sagene.

Det er pekt på at et elbussnett ville kunne realiseres raskere og gi et bedre og billigere kollektivtilbud både til Fornebu og andre bydeler.

Fornebubanen vil øke og flytte penger vestover med ny E18 og ny Fornebubane. Taperne er sentrumsbydelene og Groruddalen, som må se langt etter bedre holdeplasser, stillegående el-busser og hyppige og rimelige avganger. Investeringsmidlene går rett vest!

Overinvesteringer i infrastruktur i Vestkorridoren i Oslo bidrar til større ulikheter. Lysaker har kanskje verdens beste kollektivtilbud i dag med en rekke busslinjer, tog og trikk fra Lilleaker.

Enda et banetilbud her vil neppe flytte folk fra Tesla til en ny baneløsning. Nå burde det være andre bydeler sin tur: Sagene med elbusslinjer og Groruddalen: med forlengelse av Sinsenstrikken og t-bane på tvers mellom dalsidene og handels- og arbeidsplassene i dalbunnen.

El-busser Fornebu-Lysaker-sentrum er mer miljøvennlig og mye billigere enn den dyre Fornebubanen.

I tillegg til å forsterke øst/vest skillelinjene tapper det også Oslo for innbyggere som betaler mer skatt enn gjennomsnittet.

Det er de rikeste i Norge som har fordel av Fornebubanen på bekostning av barn, eldre og billøse andre steder enn i Bærum og Oslo vest. Fornebubanen øker ulikheter i Viken og Oslo.

2 kommentarer

 1. Trygve Roll-Hansen

  Etter forslag fra Einar Spurkland sendte jeg en uttalelse til Samferdselsministeren og fikk svar slik det står i følgende innlegg som nå ligger inne på internettsidene til Østlandets blad og Ås avis:

  Follo-, Fornebu- og Ringeriksbanen skaper mer ulikhet
  Argumenter for bane er fra den den tiden da alle trodde at bane var mer miljøvennlig enn all annen motorisert ferdsel. En tid da bare bane var elektrisk og en bare regnet på utslipp ved drift og ikke utslipp ved produksjon og anlegg. Ringeriksbanen ble besluttet bygget uten anslag for hvor meget strøm driften av Ringeriksbanen vil kreve, i forhold til bruk av el-busser, el-biler for gods og fremtidige el-fly. (Samferdselsministeren, juli i 2021)
  Regjeringen ønsker i dag redusert byggeaktivitet for å redusere prispress og ulikhet. Men på tross av det dekker Staten halvparten av utgiften med Fornebubanen. I Samferdselsdepartementets brev av juni i år står det:
  «Fornebubanen er et fylkeskommunalt prosjekt, og det er Oslo kommune og Viken fylkeskommune som er ansvarlige for prosjektet. Prosjektet er vurdert å skulle sørge for en effektiv og god kommunikasjonsløsning for beboere i hele Osloregionen. Staten bidrar med midler innenfor den såkalte 50/50-ordningen.»
  Ressurssterke som er tjent med Follo-, Fornebu- og Ringeriksbanen er ikke tjent med informasjon om nytte i forhold til kostnad og om hvor pengene skal tas fra. For Fornebubanen var kostnadsoverslaget på 4 milliarder og er nå på¨23 milliarder. Mangedobling av kostanden også for Follobanen og må forventes for Ringeriksbanen. Det redusere muligheten for et tilfredsstillende el-bussnett og penger til drift av helse- og sosialsektoren. Det går særlig utover de svake. Store investeringer i anlegg og bygg fører også til prisstigning som særlig rammer de som ikke kan kompensere det med økte inntekter eller reduserte utgifter.
  El-buss nett vil bedre enn tog dekker behov for nære reiser. Buss er mer fleksibelt enn tog, har alternative veier, kan stoppe flere steder, og går oftere fordi en buss tar færre passasjerer enn et tog. Menneskets behov får ofte for liten vekt. Follobanen har Ski stasjon uten toalett eller venterom. Det har blitt mangedoblet avstand mellom buss og tog. Tidligere så en buss fra tog, lett å finne fram og en hadde til og med et venterom med betjening en kunne spørre. En ny busstasjon på Vinterbro kan få venterom med toalett og kiosk og lettvint overgang mellom nær og fjern busser. Det vil gjør det mulig for flere å bruke kollektivtransport istedenfor personbil. Det vil redusere behov for motorveier og parkeringsplasser. Da trenger en ikke motorvei fra Vinterbro østover til Østfold grense. Den motorveien har en kostnad på 7,5 milliarder og en nytte på bare halvparten, ifølge Statens vegvesen. Den, gjør det også vanskelig å få plass til en busstasjon i Vinterbrokrysset (kryss E6/E18). Samtidig med milliarder til motorveier og baner reduseres antall sykehussenger, fastlegeordningen holder på å bryte sammen og det blir mindre penger til et mer dekkende kollektivnett og busstasjoner. Dette skjer på bekostning av likhet, barn, eldre, syke og de uten bil.
  Trygve Roll-Hansen»

  • Einar SPURKELAND

   Gode refleksjoner som bør videreføres inn i NTP-arbeidet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *