Kommunereformen kan gi gode løsninger rundt omkring i landet. For hovedstadsområdet med 22 Akershus-kommuner, Oslo kommune og noen kommuner i nabofylkene er reformen for de fleste mindre interessant.  Men det hevdes i debatten at sammenslåing av kommuner, f.eks. Asker, Røyken og Hurum vil gi større arealer for planlegging av bolig – og næringsutvikling.

Det kan konstateres at det ikke blir mere areal for utbygging ved å slå sammen kommuner. Arealene er der allerede i dag og kan utvikles uavhengig av en kommunereform. Men den utvidede kommunen kan selvsagt stille opp med større politisk tyngde og økonomisk kraft i utviklingen av de arealer man ønsker å prioritere. Dessuten slipper f.eks Askers politikere å plages av lokalbefolkningens klage på manglende boligbygging for bygdas unge når de kan peke på at «vi» bygger jo i Røyken eller Hurum.

Regionreformen er viktigere enn kommunereformen

Slike løsninger – med mulighet for bymessig utvikling i nye områder –  kan være et gode for hovedstadsområdet dersom dette skjer innenfor en trafikkmessig og miljømessig fornuftig ramme. Med andre ord gjelder ikke behovet for samordnet areal og transportplanlegging bare for Oslo og nabokommunene men også for en større Osloregion. Det viktigste for hovedstadsområdet er derfor ikke kommunereformen men derimot regionreformen.

Kommunalministeren har fremmet forslag om 10 regioner i Norge med konsekvenser for både fylkeskommunen og fylkesmannen og også de mange statlige distriktsinndelinger der departementene – hver for seg – utøver sin makt langt ned i lokalsamfunnet.

De som husker litt tilbake kan minnes de gjentatte forsøk på å slå sammen Oslo og Akershus eller innlemme bl.a. Bærum, Lørenskog og Oppegård som nye bydeler i Oslo. Forslag til regionale løsninger på et stort og sammensatt koordineringsproblem på tvers av fylkes- og kommunegrenser i hovedstadsområdet har hittil ikke nådd frem.

Statlig vilje til desentralisering av oppgaver

Nå er det ny giv. Fylkeskommunens legitimitet er svekket og Staten har begynt å inkludere seg selv i ny tenkning rundt en regionreform. Det er oppsiktsvekkende – men for all del flott – at staten kanskje denne gang kan tenkes å bidra til en fornuftig løsning.

I en region som bør dekke Oslo, Akershus og flere kommuner fra nabofylkene vil både nåværende fylkeskommuner og berørte kommuner måtte gi fra seg noe av sin selvstendighet til det nye regionale organ. Det bør også staten gjøre.

Hva bør staten gi hvis Oslo som fylkeskommune gir opp sin selvstendighet med hensyn til fylkesplanlegging og ansvar for utbygging av veg – og kollektivsystem innenfor egne grenser?

Selvsagt bør Oslo kreve at staten gir fra seg både penger og ansvar for blant annet hovedvegsystem og støtte til utbygging og drift av kollektivtransport innenfor regionens grenser. Da sitter de nødvendige virkemidler på plass i en ny hovedstadsregion med ansvar for overordnet arealplanlegging, samordning av areal og transport og drift og utbygging av et kostbart kollektivsystem. Oslo kan vinne ved å gi fra seg et ansvar som det til tider kan være slitsomt å ha.

Oslo er spillets nøkkelbrikke

Dersom Oslo ikke vil gi fra seg makt til et regionalt organ vil hovedstadsområdet fortsette «å stå på stedet hvil» i forhold til behovet for koordinering og samordning i regionen – en samordning som mange snakker om men få gjør noe med. At fylkeskommunene rundt Oslo krampaktig prøver å finne hverandre hjelper lite så lenge Oslo får lov til å stå alene. Distriktsrepresentanter på Stortinget vil fortsatt kose seg over denne splittelsen og glede seg over at hovedstadsregionen nok engang ikke klarer å samle sine krefter. Vil kommunalministeren prøve å få Oslo med – vel vitende om at han kan risikere at Stortinget sier nei? Da har han i alle fall gjort et forsøk og burde få en statue for det.

Innlegget er tidligere publisert i Budstikka mai/juni 2016.