For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Trafikksystemet avgjørende for miljøet i Groruddalen

Tirsdag 6. desember hadde Bullby medlemsmøte i Steinhoggermuseet på Grorud. Møtet ble arrangert i samarbeid med Groruddalen miljøforum (GM) og hadde som formål å komme videre i diskusjonen om aktuelle «kampsaker» innen areal- og transportplanleggingen i dalen.

Arne Bergsgard, leder for Groruddalsenheten i plan- og bygningsetaten var invitert som hovedinnleder ved siden av Bullbys Gustav Nielsen. Sistnevnte har tidligere presentert sine tanker om tiltak for et mer miljøvennlig kommunikasjonssystem i Groruddalen for GM og i et notat sendt til byrådsledelsen. Det siste resulterte i en konstruktivt møte med byrådsleder Raymond Johansen og ledelsen i byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel i begynnelsen av desember.

Groruddalen Miljøforening har lenge vært opptatt av arbeidet med å sikre grønne lunger og friluftsområder langs Alnaelva og andre steder i Groruddalen. Formålet er å utvikle gode bomiljøer for alle som bor i Groruddalen. Dermed engasjerer de seg også i plansaker og har i det siste arbeidet spesielt aktivt med å få Trondheimsveien mellom Sinsen og Grorud omgjort til bygate.

Det var felles interesse for å styrke arbeidet med en mer miljøvennlig areal- og transportplanlegging som hadde ledet fram til dette fellesmøtet.

Arne Bergsgard er leder for Groruddalsenheten til Oslos kommunes plan- og bygningsetat. (Foto: Bullby/LK)

Arne Bergsgard presenterte kommunens planverktøy og overordnede planer som berører Groruddalen. Samfunnsdelen av kommuneplanen, «Vår by, vår framtid» ble vedtatt i 2018 og lanserer prinsippet om «innenfra og ut» som utviklings­prinsippet for Oslo samt satsingen på fortetting rundt viktige kollektivknutepunkter. Samfunnsdelen danner grunnlaget for arealdelen som er under revisjon nå og skal sendes ut på høring våren 2023 og vedtas høsten 2023. Denne hørings­prosessen er det viktig å delta i. Arealdelen viser 42 utbyggingsområder, hvorav flere i Groruddalen. Sentrale prinsipper i arealdelen er 0-utslipp, mål om å redusere transportbehov, utvikling av arealer for boliger, tilrettelegging for næringstomter og regionalt samarbeid. Kommunen ønsker å utvikle områdene rundt Alnabruterminalen til relevant næringsvirksomhet. Planen inneholder dessuten både en småhusstrategi og høyhusstrategi. Andre føringer for arealdelen er transportanalyser, Oslopakke 3, byvekstavtalen og kommune­planens samferdselsdel. Kommunen samarbeider dessuten med statsetater som har planer som er av betydning for Groruddalen:

 • Statens Vegvesen, som blant annet har fått anmodning fra Samferdsels­departementet om å utrede omgjøring av Trondheimsveien mellom Sinsen og Grorud til bygate. De arbeider dessuten med et internt prosjekt om riksveier i Oslo, som ledes av Ellen Foslie, og en vegsystemanalyse for Groruddalen.
 • Statnett som har en nettplan for Stor-Oslo. Utfordringen her er at Statnett ikke er underlagt Plan- og bygningsloven, noe som svekker kommunens påvirkningsmulighet. Dette vanskeliggjør å få gjennomslag for kommunale ønsker om å få lagt hovednettledningen i jordkabler.
 • Bane NOR som arbeider med utvikling av Alnabruterminalen, oppgradering av Grorud stasjon, ny Breivoll stasjon og ny ruteplan med 10 min. avganger på strekningen Oslo-Lillestrøm.
 • Ruter er en regionale etat der Oslo kommune har delvis eierskap. Ruter kjører dermed til en viss grad sine egne planleggingsløp. Kommunen ønsker for eksempel et banebasert kollektivnett i sine visjoner for Groruddalen, mens Ruter i større grad vil basere seg på «Super-busser».

Arne Bergsgards presentasjon for BULLBY og GM 6.12.2022

Illustrasjonsbilde av Gustav Nilsen som holder innlegg

Gustav Nielsen (Foto: Bullby fra et tidligere møte)

Gustav Nielsen baserte sitt innlegg på innspill som tidligere er presentert på Bullbys sider i form av et innspill til bærekraftig utvikling av Groruddalens infrastruktur med tilhørende lysark. I innlegget sitt framhevet han særlig følgende som viktig å arbeide med framover:

 1. Trikkelinje fra Sinsen mot Bjerke og videre.
 2. Nedgraving av kraftkablene i dalen for å frigjøre arealer.
 3. Moderniseringen av Alnabruterminaler og utviklingen av et trafikksystem (tungtrafikk ring med inn/utkjøring i syd og nord) som minimaliserer lastebiltrafikken.
 4. E6 Oslo øst: Bygge en forenklet løsning etter Oslo kommunes mal.
 5. Ny tunell for Gjøvikbanen under Lillomarka. Dette vil kunne styrke kollektivtransporten fra Nittedal (16. min. med tog mot nå 44 minutter med buss) og også kunne få gunstige virkninger på godstransporten på Bergensbanen.

Gustav Nielsens presentasjon for Bullby og GM 6.12.22

Trond Botnen snakket om hvordan Groruddalen Miljøforum (GM) ville arbeide mot kommunevalget i 2023 og stortingsvalget i 2025. Den overordnete visjonen for GM er å «Utvikle Groruddalen til et attraktivt bo-område med grønne lunger, miljøvennlige trafikkløsninger og  mangfoldige bomiljøer der folk kan leve gode liv»

Trond Botnen fra Groruddalens miljøforum innledet om deres arbeid fram mot valgene i 2023 og 2025. (Foto: Bullby/LK)

Arbeidet videre skulle foregå i tre faser:

 1. 2022-23: Arbeid med kommuneplanens arealdel og utvikling av GM’s visjon
 2. 2023-25: Forankring av en overordnet visjon i befolkningen og på denne måten legge premisser for stortingsvalget i 2025.
 3. Videreutvikle visjonen og konkretisere den i tiltak og delmål på veien mot realiseringen av visjonen.

Heidi Trøen er koordinator for GMs videre arbeide med konkretisering av visjonene.  Det er allerede gitt innspill til partienes valgprogrammer for kommunevalget i 2023 og det vil bli arrangert valgdebattmøter i Groruddalen samfunnshus. I arbeidet med Trondheimsveien er Groruddalen politiske samarbeidsforum (GPS) etablert. Dette hadde møte i begynnelsen av september (med bl.a. Gustav Nielsen som innleder) og skal ha neste møte 14. januar – der temaet nettopp er Trondheimsveien.

Debatten i etterkant omfattet både synspunkter på konkrete tiltak og de mer overordnete spørsmålene knyttet til infrastrukturen og kollektivtrafikken. Det er vel nettopp disse to beina arbeidet for bedring av miljøet i Groruddalen må stå på: Dels standpunkt til og arbeide for gode områdeløsninger og dels et mer langsiktig arbeid med å få fram en infrastruktur som sikrer et bedre trafikk- og kollektivsystem og kan legge til rette for en mer helhetlig og miljøvennlig områdeplanlegging.

For å løse de mer langsiktige utfordringene ble kommunen, ved plan- og bygningsetaten utfordret til å ta initiativ til møter/seminarer om løsning av overordnete spørsmål som for eksempel Alnabruterminalen, nedgravning av kraftledninger, kollektivtransportløsninger og løsninger i de foreslåtte utbyggingsområdene. Kommunen er også nærmest til å ta initiativ til et samarbeid med statlige etater, og i noen tilfelle grunneiere, noe som ofte er nødvendig for å kunne komme fram til løsninger. Arne Bergsgard var åpen for at kommunen kunne ta egne initiativ og noterte deg de innspillene som kom under debatten.

2 kommentarer

 1. Kirsten Berrum

  Iflg. GM: «Utvikle Groruddalen til et attraktivt byområde med grønne lunger, osv»
  Skulle det ikke stått boområde?

  • Lars Krogh

   Jo det skulle det! Takk for rettingen!
   Lars

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *