Har partiene politikk og virkemidler for å fremme den byutviklingen de ønsker?

Det faglige nettverket BULL – Byutviklingens lange linjer – vil før Stortingsvalget 2017 få belyst partienes by- og boligpolitikk med hovedvekt på statlige tiltak og virkemidler for følgende tre temaer:

  1. Tirsdag 22. august – Utvikling av bysentrum og lokalsentre
  2. Torsdag 24. august – Arealbruk og utvikling av byenes transportsystem (ATP)
  3. Tirsdag 29. august – Gode boliger til overkommelig pris

Det er rimelig bred enighet om de politiske målene, men har partiene virkemidler for å nå målene? Alle debattmøtene holdes i Eldorado bokhandel, Torggata 9A i Oslo, de tre dagene kl 1700 – 1930.

Møteledere og fagpanel 

  • Aslak Bonde, politisk journalist, skal lede møte 1 og møte 2
  • Camilla Moneta, fagsjef i Norske Arkitekters Landsforbund, skal lede møte 3

I BULLs fagpanel sitter fagfolk fra arbeidet med byutvikling, planlegging, forskning og offentlig politikk knyttet til disse fagområdene:

  • Møte 1: Peter Butenschøn, Susan Brockett og Bente Florelius
  • Møte 2: Hans Kristian Lingsom og Jostein Mundal
  • Møte 3: Jon Guttu, Lene Schmidt og Magnus Boysen.

BULL vil med disse møtene ta opp temaer i byenes utvikling som har stor betydning for folks hverdag, men som vektlegges lavt i media og politisk debatt. Møtenes tema er også viktige for å oppnå Norges klimamål og en videre samfunnsutvikling med større vekt på miljøvennlige og levende bysamfunn.

Møteopplegget

Hvert debattmøte konsentreres om to til tre problemstillinger og med spørsmål som partiene får presentert i dette notatet. BULLs fagpanel vil gi en kort introduksjon for hver enkelt problemstilling, før partiene slipper til. Sju – åtte partier vil delta i debatten. For at tiden skal strekke til, må innleggene nødvendigvis være korte. Partiene får først 3 minutter til å presentere sin politikk. (På møte 2 vil det bli 2 minutter for hvert av spørsmålene). Vi ber partiene klargjøre sine virkemidler og tiltak framfor generelle programerklæringer.

Møteleder og fagpanelet vil så følge opp med oppklarende spørsmål. Vi vil søke å avklare hva det er enighet om, og hva som er stridspunkter. Hvis det blir tid, vil møteleder invitere til innspill fra salen, deretter korte svar fra politikerne.

Dersom tiden strekker til, vil partiene få anledning til et kort sluttinnlegg om hvilke virkemidler og tiltak partiene vil satse på de nærmeste 4-8 år, for å løse de utfordringene som tas opp i møtet.

Utfordringer til partiene

På tross av flere gode tiltak i enkelte byer, ser vi urovekkende trekk ved byutviklingen; Biltrafikken øker, kjøpesentrene utenfor byene har svekket sentrum i de fleste byer, og boligprisene øker mer enn alt annet. Vil partiene egentlig styre? – Slik at vi kan oppnå en miljøvennlig og helhetlig byutvikling. Eller er det mer bekvemt å overlate det meste til markedet, kommunene og statlige sektorer som kan lokalisere statlige institusjoner der tomtegrunnen er billigst?

For å få svar på dette ønsker Bull å få belyst følgende mer konkrete spørsmål i de tre møtene:

Les også hva partienes programmer sier om byutvikling, samferdsel og boligpolitikk.