En tredjedel av alle husstander i Stavangerdistriktet bor i leiet bolig. Det viste en boligundersøkelse for noen år siden. Denne delen av boligmarkedet ofres liten oppmerksomhet. Det er beklagelig for blant dem som leier finner vi flest av dem som virkelig sliter.

Vi har en seiglivet selveiertradisjon i Norge. Det å eie egen bolig sees på som en menneskerett. Derfor bygde vi inntil for få år tilbake nesten bare eneboliger og rekkehus. Selveiermodellen passet da godt. Enhver kunne ta hånd om eget hus og hage. I andre samfunn betraktes boligmassen mer som del av byens infrastruktur. Folk erverver en borett eller leier bolig. Privat eierskap til enkeltboliger i urbane områder med høy tetthet er nemlig problematisk, særlig med hensyn til drift og vedlikehold. Nå bygger også vi høyt og tett. Den norske selveiermodellen passer da dårlig. Det vil vi om kort tid få erfare.

I dagens mobile samfunn er det heller ikke alltid en fordel å eie bolig. Ved kortere opphold vil leie være langt å foretrekke framfor ressurskrevende kjøps- og salgsprosesser. Men de som ønsker å leie eller som er tvunget til det av økonomiske grunner, henvises til et lurvete leiemarked. M.a. leser vi at et par tusen utleieboliger i Stavanger ikke er godkjent! Staten stimulerer i noen grad til dette ved at boligeiere kan leie ut opp til halve huset, uten å betale skatt av leieinntektene. Siste er at våre lokalpolitikere aksepterer at slike utleieboliger ikke tilfredsstiller alminnelige krav til boligstandard.

Det vi ser er at privatisering av boligmarkedet har resultert i en ensidig profittorientert produksjon av selveierboliger. Priser holdes høye ved å produsere mindre enn markedet trenger. Dette prisnivået smitter over på leiemarkedet. Vanskeligstilte, unge mennesker og studenter strever alvorlig med dette.

Samtidig vet vi at husleien for utleieboliger som forvaltes profesjonelt, f.eks. i regi av et boligbyggelag, influeres minimalt av svingninger i markedet – men et slikt tilbud er så langt ikke til stede i Stavanger.

Norge har en lang tradisjon med sosial boligbygging. Boligbyggelagene har vært en krumtapp i dette. Profitt har for dem ikke vært en hoved ambisjon, men å bygge gode boliger med nøktern standard til varierte priser. Vårt lokale boligbyggelag har nylig skissert en modell for å gi et boligtilbud til unge mennesker: Kommunen stiller grunn, det opereres med kostpriser og visse regler for tildeling og videre omsetning. Først leies boligen, for senere å kunne kjøpes når egenkapital er opparbeidet. Det er fra høyresiden framsatt juridiske innvendinger mot dette. Stavanger Arbeiderparti presenterte nettopp ti punkter for å skaffe bolig til alle. Ett av dem er snarest å realisere Boligbyggelagets ungdomsboligprosjekt.

Jeg besøkte nettopp Ålborg hvor en liknende modell praktiseres uten betenkeligheter. De forsto ikke mitt spørsmål om kommunens adgang til å favorisere bygging av ungdomsleiligheter. Nå ser jeg at kanskje Randaberg vil realisere Boligbyggelagets prosjekt. Lykke til.

Stavanger har akutt boligmangel. Et effektivt stunt vil være å bygge utleieboliger i stort antall, primært for unge mennesker. Ålborg gjør det og det støttes av den danske stat. Ålborg satser på at unge mennesker skal bosette seg i byen, ikke avises som tilfellet er i vår by. Dyre boliger har Stavanger nok av. Oppgaven er å tilby noe rimeligere.

Stavanger 23. september 2012