Åpent brev til Helse- og omsorgsministeren

Fra Bull avdeling Stavanger, 1. desember 2015 

Vil helse- og omsorgsministeren sørge for at overordnede mål knyttet til reduksjon av klimautslipp blir vektlagt når lokalisering av sykehus i Stavanger skal besluttes? Vil  regjeringen samordne statlige sektorinteresser i en helhetlig klimapolitikk?

Klima og global oppvarming er en av vår tids største  utfordringer. Reduksjon av klimagassutslipp er ikke noe vi kan vente med. Det krever handling nå.

Norge er blant verstingene i Europa når det gjelder luftforurensing i byene, og Stavanger er ikke noe unntak. Store grupper av befolkningen lider under denne luftforurensingen, den skaper dårlig helse og nye pasienter. Helse er mer enn sykehus.

Det forhandles i disse dager om ny klimaavtale i Paris. Det er relevant å spørre om hvorfor samfunnsmessige forhold, herunder forurensende transport, bare skal telle 25 prosent når lokalisering av nytt sykehus skal bestemmes.

Transportsektoren står for en vesentlig del av de samlede utslipp og øker fortsatt, mens målet er null vekst i biltrafikken. Redusert transportbehov er det viktigste virkemidlet for å nå målene, da er lokalisering som øker transportbehovet feil vei å gå. Helseforetakets egen utredning viser at et sykehus på Ullandhaug vil øke mengden biltrafikk, og redusere mulighetene for ansattes, pasienter og besøkende til å benytte miljøvennlige transportformer.

Regionale myndigheter investerer milliardbeløp, deriblant  betydelige statlige midler, i ny infrastruktur, som jernbanens dobbeltspor og ny bussvei på Nord-Jæren.  Kapasiteten på disse transportmidlene er langt fra fullt utnyttet.  Derimot møter kapasiteten på bilveinettet stadig nye utfordringer med kødannelser og forsinkelser, som også rammer det kollektive transporttilbudet.  I denne situasjonen virker det uforståelig å flytte et strategisk godt plassert sykehus til en tomt i byens periferi,  uten direkte kontakt med verken dobbeltspor eller planlagt bussvei.

En lokalisering på Ullandhaug vil gi større klimagassutslipp enn lokalisering på Våland. Gjeldende Regionalplan, vedtatte samferdselsplaner og bypakker gir ingen løfter om snarlig gode kollektivløsninger til Ullandhaug.

Vi mener statlige retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging må være overordnet den enkelte sektors interesser – det er handling i  enkeltsaker som i sum kan gi resultater i kampen for å nå klimamålene.  Og plassering av et sykehus med vel 7000 ansatte og et stort antall pasienter og besøkende er ingen liten sak i denne sammenheng.

Moderne byplanlegging tilsier lokalisering av sykehuset på Våland.

Vi anmoder helse- og omsorgsminister om å tenke globalt og handle lokalt. Sykehuset bør bli på Våland og videreutvikles der.

Vennlig hilsen

Byutviklingens lange linjer, BULL avd. Stavanger: Lasse Bjerved, Per Th. Grimnes, Nils Jacobsen, Rolf Skjelstad