Det er nylig vedtatt budsjettforlik i bystyret, selv om partiet Rødt ikke fikk gjennomslag for sitt forslag om å redusere husleien i de kommunale boligene med 3000 kroner i måneden. Oslo kommune tar «gjengs leie»/markedsleie, som kan ligge på 10-14 000 kr. Med så høy husleie går Boligbedriften med et stort overskudd, hvorav 350 millioner sluses inn i kommunekassen, penger som burde gått til vedlikehold og forbedringer av de sterkt nedslitte kommunale gårdene. Det som gjør dette mulig er at Husbanken yter bostøtte til beboerne.  I 2017 mottok beboere i Oslo kommune totalt om lag 678 millioner kroner i bostøtte. Overføringene til bykassen utgjør altså om lag halvparten av dette. Store beløp som skulle komme de svakeste på boligmarkedet til gode havner et helt annet sted. Det er utrolig at Husbanken kan tillate at dette skjer

Grunnen til at Arbeiderpartiet og bystyret gikk imot Rødt sitt forlag var at da ville bostøtten bli redusert og gevinsten for beboerne betydelig mindre enn de 3000 kronene. Det kan være mye i et slikt argument, men det forsvarer ikke at Bystyret tapper boligbedriften for disse midlene.

I arbeidet med å få endret på denne praksisen bør man ikke bare henvende seg til politikere på Stortinget og i Bystyret, men også alliere seg med Husbanken. De bør kreve at bostøtten og bankens bidrag havner der de vitterlig skal, til å bedre boligforholdene til de nederst på boligstigen.