I Bullbys frokostmøte på Litteraturhuset 13. mars 2019 innledet Bullbys medlemmer Johan-Ditlef Martens og Lene Schmidt til samtale om Boligpolitikk og bomiljø. De trakk frem lange linjer i byutviklingen med skiftende syn på hvilke krav det offentlige skal stille til nye boliger og bomiljøet. De stilte spørsmål til Oslo-politikere om hvilke virkemidler de vil benytte for å skape forutsetninger for å gjøre det mulig og attraktivt for familier med barn å bo i byen, og hvordan de vil sikre at boligene ikke blir for dyre for grupper med svak økonomi.

Se deres presentasjon her.