Ved utgangen av året 2020 kan vi oppsummere tre ferske avsløringer på hvordan regjeringen gir blaffen i ganske opplagte krav og hensyn. Disse  avsløringene kan vi takke Aftenposten og Bullby for.  Eksemplene følger her:

1. Regjeringen ignorerte smittefaren fra utenlandske arbeidstakere høsten 2020.

Aftenposten har meget fortjenstfullt rullet opp hvordan regjeringen etter ønske fra arbeidsgiversiden droppet nasjonale krav om karantene for importert arbeidskraft, fra blant annet Polen og Litauen. Dette er godkjent og dokumentert gjennom Aftenpostens reportasjer. Coronasmitten økte voldsomt etter denne liberaliseringen. Etterspill er varslet i Stortinget.

2. Regjeringen vil fjerne kravet om sol i nye boliger fra sommeren 2021.

Nettverket Bullby informerte høsten 2020 om at Kommunal- og moderniserings-departementet vil fjerne kravet i Teknisk forskrift, TEK17, om solinnfall i nye boliger fra 1. juli 2021. Sol og lys har meget positiv betydning for folks helse og trivsel. Noe som er godt kjent både fra forskningen og våre egne erfaringer – fra oss som lever i landet langt mot nord. Menigmann blir nå svært opprørt over denne merkelige beslutningen fra regjeringen. En beslutning som selvsagt har gått under radaren for både organisasjoner, media og folk flest. (Se Bullby krever sol i nye boliger!)

3. Regjeringen bryter nasjonale retningslinjer ved lokalisering av egne virksomheter.

Bullby ba i desember 2020 Riksrevisjonen om å se nærmere på statens praksis ved lokalisering av egne virksomheter. Som eksempler kan nevnes sykehuset i Østfold og Vinmonopol ved motorvegen utenfor Moss. (Se   Pressemelding: Staten bryter egne regler)

Regjeringen innførte august 1993 Rikspolitiske retningslinjene for Samordnet areal- og transportplanlegging. Retningslinjene la vekt på bedre koordinering av kollektivtransport og publikumsrettede virksomheter. Disse ble noe endret 26. september 2014 til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Sitat to av bestemmelsene: «Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.» – Og: «Det skal legges til rette for at handelsvirksomhet og andre publikumsrettede private og offentlige tjenestetilbud kan lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter. Dette gjelder også for besøks- og arbeidsplassintensive statlige virksomheter.»

Statlige virksomheter er nevnt spesielt i retningslinjene, men regjeringen følger ikke egne retningslinjer, for eksempel ved å legge store virksomheter ved motorvegene og ikke nær kollektivtransporten.

Regjeringen har nå gjentatte ganger demonstrert at de åpenlyst gir blaffen i våre felles interesser og behov, nærmere bestemt:

  1. Våre interesser som nasjon – for å beholde innbyggerne mest muligfri for Coronasmitte
  2. Våre interesser som beboere – vår helse og trivsel ved å få sol og lys inn i husene
  3. Våre interesser som globale innbyggere – for å redusere klimautslipp fra transporten

Jeg oppfordrer nasjonale medier som NRK, Aftenposten og Klassekampen til å gripe fatt i problemstillingen; Hvordan kan det ha seg at vår regjering så åpenlyst gir blaffen i nasjonens og beboernes felles interesser? Ignoransen toppes med direkte brudd på bestemmelser der statlige virksomheter er navngitt spesielt. Finnes ingen grenser? Hva driver denne regjeringen?

Kjell Spigseth