Peter Butenschøn har skrevet en lengre og interessant artikkel i Klassekampen i dag om et tema som flere har vært inne på i innleggene på Bullby.net i året som har gått: Hvordan staten fraskriver seg ansvaret for byutvikling og folks velferd gjennom sektorisering og svekking av statlige forskrifter som har til hensikt å sikre standardkrav og offentlig kontroll. Lenken til Butenschøns artikkel ovenfor bringer deg forhåpentligvis gjennom Klassekampens betalingsmur, men hvis ikke er mye av innholdet også tatt med i innlegget som sto på denne plassen 10. desember: Staten gir og staten tar – en fortelling om sektorekspertisen som bygger.

Problemet oppfattes i Bullby som såpass alvorlig at Bullby har sendt en henvendelse til Riksrevisjonen om saken, jfr. pressemeldingen vi offentliggjorde 29. desember: «Staten bryter egne regler». Hele henvendelsen til Riksrevisjonen finnes også på våre egne sider under menypunktet Uttalelser fra Bullby.

Underskriftsaksjonen, som medlemmene av Bullby Lene Schmidt og Jon Guttu tok initiativet til, og som retter seg mot fjerning av kravene til lysforhold i de statlige byggeforskriftene, dreier seg om et annet utslag av det samme: Statlige retningslinjer svekkes og markedet gis friere spillerom. Grunnlaget for aksjonen kommer godt fram i Lene Schmidts artikkel som er gjengitt under «Viten» på våre sider: «Snipp, snapp, snute – sola er ute». Den tar også opp andre sider av boligpolitikken der tendensen er at brukerinteressene gradvis svekkes.

Salget at offentlige eiendommer er et utslag av den samme faneflukten fra ansvaret som staten har for å ivareta fellesinteresser. «Bør nasjonen selge sine hus?», spør Peter Butenschøn i en kronikk i Aftenposten den 9. desember. Kronikken ledet også til en lederartikkel i Klassekampen.  Den finnes også i vår egen artikkelsamling her på Bullby.net under menypunktet Viten.

Stavangergruppa til Bullby har gjennom flere år kjempet en kamp mot konsekvensene av at oppsplittingen av NSB setter verdifulle sentrumsarealer i Stavanger i spill. Se blant annet artikkelen «Om å ta fellesareal og navnet Paradis» som sto i Stavanger Aftenblad. Den ligger også under menypunktet Viten på våre sider.

Johan-Ditlef Martens og Ketil Moe har lenge jobbet med drivkreftene bak boligprisutviklingen og funnet ut at fortjeneste og tomtekostnader utgjør halve prisen. Se blant annet artikkelen «Billigere boliger, ikke noe problem» som ble publisert i Klassekampen 24. august. Tittelen må selvsagt forstås ironisk. Når løsningen på problemet kun blir å overlate dette til markedet ved å si at veien ut bare er å bygge flere boliger, vil løsningen i iallfall oppleves som et problem for den majoriteten av befolkningen som vil oppleve et verditap på sine forgjeldete boliger. Igjen ser vi at staten forsøker å flykte fra ansvaret. Her kreves en statlig og kommunal politikk som ivaretar både den jevne boligeiers og boligsøkers interesser. Johan-Ditlef Martens og Stein Stugu kommer selv med Fire boligpolitiske forslag den 7.12.20. Vi hadde et interessant Bullby møte i høst med innlegg fra Kjetil Gyberg om mulige virkemidler i kommunal og statlig boligpolitikk. Hans bok om Boligdrømmen, som lå til grunn for innlegget, kan anbefales. Kommunalt initiativ og styring blir viktig, men det vil også kreves statlige virkemidler for å sikre finansieringsmuligheter og hindre boligspekulasjon.

Områdegruppa i Bullby peker  på at de økende kravene til klima- og miljøhensyn krever nye planformer og måter å arbeide på som kan forene overordnete statlige hensyn, kommunal råderett og privat medvirkning. De argumenterer for at Områdeutvikling må bli et politisk satsingsområde. Hele notatet til politikerne finnes under menypunktet Om Bullby/Uttalelser fra Bullby.

Hensikten med dette innlegget er  å vise til at BULLBYs nettsider i året som gikk har vært preget av viktige innlegg om tema som bør kunne bli sentrale i den kommende valgkampen. Mange av våre medlemmer har vært dyktige i å markere disse temaene også i riksmedia. Jeg har sikkert ikke fått med alle eksemplene her.

Et gjennomgangstema har vært at staten ikke må flykte fra sitt styrings- og forvaltningsansvar i en tid der overordnete klima – og miljøhensyn må spille en viktig rolle. De økonomiske ulikhetene i samfunnet  øker. Behovet for en overordnet planfaglig og boligpolitisk tenking blir større.

Høsten har vært aktiv, våren bør bli enda mer aktiv. Vi i redaksjonen skal etter evne forsøke å formidle diskusjonen inn på disse sidene der den skjer i andre media og ut til allmenheten når den foregår på disse sidene. Dermed håper vi å gjøre disse sidene til et interessant sted å følge disse debattene.  Grip pennen og gi oss tips om viktige innlegg andre steder, både deres egne og andres!