Alle partiene i Oslo og Akershus sier at de vil satse mye og ambisiøst på å bygge ut kollektivtransporten. Partiene har i programmene for valget i 2015 fremhevet mange prosjekter og tiltak som de går inn for som ledd i utviklingen av det kollektive transportsystemet i regionen. Ruter kom i august 2015 med sine innspill i utredningen M2016, og november 2015 kom også staten med sin konseptvalgutredning for Oslo-navet.

Investeringer for 10 milliarder kroner pr år? Jeg har studert programmene til partiene i Oslo og Akershus, Oslopakke 3s handlingsprogram, statsbudsjett og andre utredninger. Det har gitt meg en liste over kollektivprosjekter og tiltak som enten har bred politisk støtte allerede, eller som det foreligger utredninger om. Kvaliteten av kostnadsanslagene varierer mye, så vi kan bare bruke listen til å få et omtrentlig nivå på investeringsønskene for kollektivtransporten i Oslo og Akershus.

De prosjektene som jeg har klart å finne anslag for, kan summeres til 186 milliarder kroner. Dette tallet inneholder nok litt dobbelttelling av tiltak og alternative løsninger. På den annen side pleier slike tidlige kostnadsanslag for infrastrukturprosjekter å være alt for optimistiske. Dessuten er det mange store prosjekter som partiene fremhever i tillegg til dette, selv om vi holder utbyggingen av jernbanens intercity-nett på Østlandet helt utenom regnestykket.

Inntil det foreligger bedre tall for kostnadene, kan det godt tenkes at «regningen» for en gjennomføring av de fleste partienes ønsker for Osloregionens kollektivtransport over en periode på ca 20 år (2016-2035) vil komme opp i ca 200 milliarder kroner, altså ca. 10 milliarder kroner per år til investeringer i infrastruktur. Det er anslagsvis 50 prosent mer enn det som er til disposisjon i 2015.

Og så kommer behovet for større midler til driften i tillegg. KVU Oslo-navet har anslått at det anbefalte konseptet for regionens kollektivtransport vil kreve et årlig beløp på lag 1,2 milliarder kroner ekstra til offentlig kjøp av kollektivtransport.

Det må altså snarest mulig finnes mye større midler til den politisk ønskede satsingen på kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Det haster også med å få frem mer detaljerte planer for de ulike tiltakene, slik at de kan gjennomføres i det store tempoet som statens og Ruters utredninger har påvist betydningen av.

Da er det nødvendig å konkretisere selve driftsoppleggene som den påtenkte infrastrukturen skal betjene. Hvis en ikke gjør dette, blir det umulig å sikre seg mot betydelige feilinvesteringer. Dessuten trenger en driftskonseptene for å kunne fastlegge effekter av tiltakene på etterspørsel, driftsøkonomi og samfunnsnytte. Derfor er det også så viktig å forsterke kapasiteten for samlet planlegging av kollektivsystemet i regionen.

I et annet innlegg går jeg nærmere inn på hva som kreves av økonomiske midler for å utvikle regionens kollektivtilbud som svar på de overordnede målene for byutvikling og samferdsel i Oslo og Akershus.