BULL (Nettverket for byutviklingens lange linjer) har i to møter fått en redegjørelse om utbyggingsplanene i Lindeberg senter av representanter for bydelsadministrasjonen. Et medlem av BULL har også vært til stede ved et beboermøte om planene.

Vi har i disse møtene pekt på en del negative konsekvenser utbyggingen vil ha for omgivende bebyggelse, samtidig som vi ser den overordnede betydningen av høyere boligtetthet og nye tjenester rundt byens T-banestasjoner. Vår konklusjon om saken er at det vil være uklokt å sette i gang en utbygging av senteret uten å sette dette inn i en større sammenheng. BULL anbefaler derfor at kommunen utarbeider en områdeplan hvor senterutbyggingen ses i sammenheng med større deler av Lindebergområdet.

Målet må være en plan som styrker senteret og gir flere boliger i området, samtidig som eksisterende beboere ikke blir skadelidende, men heller får fordeler av nye funksjoner i lokalsamfunnet. En analyse av kapasiteten i skole og barnehager og andre forhold på Lindeberg bør inngå som grunnlag for områdeplanen.