Statens direktorat for byggkvalitet har lagt ut utkast til ny byggeteknisk forskrift, kalt TEK 17. Høringsfristen var 10. februar 2017, og endringene skal etter planen tre i kraft allerede 1. juli 2017. Dette er svært bekymringsfullt, da planleggere og arkitekter advarer mot mange av forslagene.

Historisk feilsteg

Fagnettverket Bullby advarer sterkt mot å vedta de foreslåtte endringer i TEK 17. Boligen er et av våre viktigste velferdsgoder. Dersom forslagene i høringsutkastet blir vedtatt, vil det resultere i et historisk feilsteg og alvorlig angrep på grunnleggende boligkvaliteter. Å kutte i kravene til boder, dagslys og utearealer er kortsiktig boligpolitikk.  Det kan lede til økt trangboddhet, dårligere og ustabile bomiljø på grunn av mer flytting og i verste fall til ny slum. Det kan få negative konsekvenser for folkehelsen.  Det er bare få år siden det offentlige gikk inn med betydelige økonomiske midler i byfornyelsen for å slå sammen små boliger og rydde i gårdsrom i 1800-tallets gråbeingårder. Da er det kortsiktig og lite bærekraftig boligpolitikk å bygge nye boliger med understandard og trange gårdsrom.

I stedet for å kutte i krav til boligkvalitet slik det er foreslått i høringsutkastet til TEK 17  foreslår Bullby nye krav til rom for varig opphold og krav til en minstestandard for permanente boliger som vil sikre en «høvelig bolig» til folk flest. Det begrunnes med boligens grunnleggende betydning for folkehelsen, og at TEK angir minstekrav. 

Direktoratet forutsetter at markedet vil tilby boliger med kvaliteter utover minstekravene i TEK. All erfaring viser at minstekrav blir den nye normalstandarden. Derfor bør TEK sikre den grunnleggende boligkvaliteten. Bullby foreslår også konkrete  ytelseskrav til utearealer. fordi spørsmålet om tomteutnyttelse versus uterom er det mest kontroversielle tema i boligplanleggingen i byer og tettsteder.

Markedet, ikke byggekostnadene, styrer boligprisene

Begrunnelsen for forslagene i høringsutkastet er at en ønsker billigere boliger. Det er ikke byggekostnadene som er viktigste årsak til høye boligpriser i pressområdene, men tomtekjøp og fortjeneste.  På Fornebu selger OBOS for tiden nye ettroms boliger på 30 kvm til 3,3 millioner kroner. Det koster ikke 110.000 kroner pr kvm å bygge en ny bolig. Redusert boligkvalitet gir ikke nødvendigvis billigere boliger. Prisen på boliger bestemmes av markedet og hva folk er villige til å betale.

Last ned og les BULLs samlede høringsuttalelse.

Privatiserer fellesgodet bokvalitet – øker forskjellene

Bullby er ikke alene med sin kritikk. Norske arkitekters landsforbund og Arkitektbedriftene i Norge er også meget kritiske i sin felles uttalelse. Arkitektene ser i direktoratets forslag et tydelig skifte, hvor staten overfører ansvaret for grunnleggende boligkvaliteter til privat sektor. Dersom en slik teknisk forskrift trer i kraft, er det ingen myndighetsinstans som stiller krav til tilstrekkelig bo- og boligkvaliteter. Boligutviklerne er da i en posisjon til å kunne regulere tilbud og etterspørsel, og det er usikkert hvor godt disse kvalitetene blir ivaretatt.

Arkitektene mener byggteknisk forskrift bør fungere som en sosial reguleringsmekanisme, som skal utligne sosiale og økonomiske forskjeller i samfunnet. Med utkastet til TEK17 introduseres imidlertid et nytt minimumsnivå som vil bidra til økte samfunnsforskjeller. Forsvarlig boligkvalitet som et fellesgode står i fare for å gå tapt. De er sterkt bekymret for at myndighetene nå er i ferd med å innføre en ny TEK17, der de samfunnsøkonomiske, miljømessige og helsemessige konsekvensene ikke er tilstrekkelig kartlagt.

Les mer i Arkitektnytt om NALs uttalelse og debatten blant arkitektene.

Gå også inn på direktoratets nettsider for å lese mer om saken.