For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Bysenterutvikling: Staten svikter nasjonen

Innlegget er skrevet av Tore Kåss, oktober 2019.

Statlige virksomheters lokaliseringspolitikk er kanskje den største trusselen mot de statlig utgitte «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging». Staten har tydeligvis ingen særlige forventninger til statlig planlegging, og de praktiske resultatene er heller ikke overbevisende, som mine eksempler fra Østfold illustrerer. Statlige virksomheter med ansvar for sykehus, politi, skatt og alkohol satser på biltilgjengelighet og motorveikryss når de søker lokaliseringssted – ofte mot råd eller protest fra kommunale myndigheter, som opptrer i tråd med nasjonale forventninger.

Jeg har tidligere på Bullby stilt spørsmål ved Bane NORs rolle som byplanorgan. Tilsvarende gjelder nok alt fra helseforetakene via politiet og skatteetaten til Vinmonopolet.

Motorveikryss #7 på E6 – Østfolds nye sentrum?

Statlige virksomheter på jakt etter lokaliseringsalternativer for sentralisering av aktiviteter og tilbud synes å ha funnet at Grålum ved E6-kryss #7 utenfor Sarpsborg er det optimale. Stedet er utvilsomt lett tilgjengelig med bil fra hele Østfold, og sånn sett også egnet som utrykningsbase, og gjerne operasjonssentral, for politiet.                           

Kanskje er det også betraktet som en fordel i kompromiss-sammenheng at stedet ikke ligger i noen av bysentrene. Hvordan tilgjengeligheten er for publikum, er mer diskutabelt.

Da jeg som mossing i høst skulle fornye passet, sendte politiet med google-hjelp meg uten spørsmål med bil til Grålum. En grei 20-25 minutters togtur til Ski, der Øst politidistrikt har hovedkontor og publikumsekspedisjoner nær jernbanestasjonen, kom ikke frem som prioritert løsning. (Jo, kryssing av fylkesgrensen er tillatt.)

Helseforetakene som byutviklingsaktør

Helseforetakenes sterke engasjement i byutviklingen i Oslo gjennom organisering og lokalisering av OUS på Ullevål og/eller Gaustad og Aker bør være vel kjent, og har koblinger til tidligere innlegg fra meg om bybane langs Ring 2 og motforslag til vedtatte nye T-bane- og jernbanetraseer i samsvar med konseptvalgutredningen Oslo-navet.

Under Helse sør-øst HF ligger også Sykehuset Østfold HF, som for noen år siden plasserte seg ved sitt eget E6-kryss #8 i ødemarken et stykke nord for (men i) Sarpsborg. (Foto COWI) Greit for ambulanser og bilbrukere, men ellers? Østfold Kollektivtrafikk har brukt en urimelig stor del av sine midler på å forsøke å  lappe på situasjonen ved blant annet å gi et svært godt og billig busstilbud til/fra Nedre Glomma-byene for ansatte.

Men man gir seg ikke med det som så langt er bygd på landet ved motorvei-kryssene. Store deler av sykehusets administrasjon er på Grålum, få kilometer unna, jevnfør avsnittet ovenfor. Nå er det behov for mer plass for administrasjonen, og dette skal løses i nybygg mellom sykehuset og E6.  For sikkerhets (finansieringens?) skyld bygges omtrent dobbelt så stort som nødvendig for å dekke sykehusets behov.

Vinmonopolet satser på bilbruk

Hver kommune skal kunne få sitt pol (!), dersom markedsgrunnlaget er godt nok til at butikken vil gå i balanse, heter det visstnok i de retningslinjene som Vinmonopolet opererer med. Da Rygge kommune, sammenvokst med Moss, skulle få sitt, ble det lagt til det bilbaserte Rygge Storsenter, helt på grensen til Moss. Dette polutsalget utviklet seg raskt til å bli Østfolds største. Handelsutviklingen langs Varnaveien, grensegaten mellom Moss og nåværende Rygge, er verdt et bredere studium. For å beskytte og utvikle sentrumshandelen kunne Moss kommune gjøre lite annet enn å komme med forsiktige naboprotester når Rygge kommune stadig åpnet for nye handelsbedrifter på sin side av veien. Jo, konkurranse virker. Etter hvert er det også på mossesiden etablert storhandel på rekke og rad. Og fra årsskiftet er de én kommune. Det er dessuten bra at begrepet «City Syd» er fjernet ved at man har gjenopptatt det gamle bydelsnavnet Høyda (evt. Høyden).

Men polhistorien slutter ikke på Høyden. Da Moss skulle få sitt tredje pol, ville byens polikere ha det i sentrum, i tillegg til sentrumspolet som finnes i Amfisenteret, med inngang også fra gågata Dronningens gate (jf bilde til venstre). Men gjennom en lang prosess stod Vinmonopolet på sitt; Byens andre bilbaserte kjøpesenter var stedet – Mosseporten ved krysset mellom E6 (#14), RV19 og FV120, se nedenfor (Foto Moss Avis). Så langt har intet skjedd. Lokaler er visstnok klare.

Har de for én gangs skyld skjønt det i Sjettebyen?

Tollvesenet omorganiserer og vil legge hovedkontoret for den ene av to divisjoner, Grensedivisjonen, til Moss/Mossedistriktet, den andre til Bergen.

Da våkner man ved Glommas utløp, og næringssjefen i Sjettebyen uttaler frykt for tap av arbeidsplasser på tollkontoret der: «Det blir helt feil å flytte statlige arbeidsplasser ut av byer og til lokaler ved motorveier.» Det ville jo vært et godt poeng, hadde det bare vært gitt at lokalisering i Mossedistriktet ikke kunne og skulle skje sentralt i byen. Stalige Skatteetaten forresten nylig åpnet sentralkontor for storbedrifter og skattekrim, velplassert i Moss’ sentrumsutvidelse på Verket. Ved motorveikryssene begynner det for øvrig å bli nokså fullt av andre statlige virksomheter, jevnfør ovenfor. (Motorvei er det smått med i byen lenger syd.)

 

Oppsummert:   Hvem vil utgi «Lokale forventninger til statlig planlegging»?

 

5 kommentarer

 1. Kjell Spigseth

  Kjære Tore Kåss! Tusen takk for en høyst betimelig artikkel om hvordan statlige etater og virksomheter sier seg fullstendig fristilt fra nasjonale retningslinjer og forventninger om bærekraftig planlegging! Det som foregår med lokaliseringer av store statlige virksomheter til motorvegnettet er hårreisende, og har hittil unndratt seg offentlig og politisk kritikk. Jeg foreslår at du tar saken opp på Bullbys neste møte med forslag om at Bullby reiser saken overfor Riksrevisoren, som har vist seg om en uredd kritiker av feil og mangler hos statlige organer. Statlige retningslinjer kan selvsagt ikke gjelde bare kommuner og fylkeskommuner. Statlig unnfallenhet overfor politiske areal- og transportmål ble mye kritisert mens jeg arbeidet i Miljøverndepartementet fram til 2011, særlig de bilbaserte lokaliseringene av nye sykehus. Jeg var ikke klar over at den miljøødeleggende virksomheten fra statlige etater fortsetter med uforminsket styrke – også uavhengig av nye politiske mål om reduserte CO2-utslipp og klimahensyn! BULLBY MÅ SLÅ ALARM. Jeg henstiller til ATP-gruppa med racere som Arvid Strand, Njål Arge og Gustav Nielsen om å støtte Tore Kåss i denne saken, som den sittende regjeringslett neppe vil sole seg i! Et grunngitt spørsmål i Stortinget er også en vei å gå, og vil trolig kunne gi raskere uttelling. Kjell Spigseth 30. oktober 2019

 2. Tore Kåss

  Må melde forfall til neste møte, men ellers bra!

 3. jon guttu

  Gratulerer med flott artikkel. Liker godt den polemisk/ironiske skrivestilen. Samtidig merker jeg at jeg blir opprørt innvendig, en relevant reaksjon på statens, skal vi si unnfallenhet? Nei, ikke unfallenhet, dette er en bevisst politikk som går ut på at staten skal opptre som alle andre næringsdrivende. Motorveikryssene er stedet!
  Jon

 4. jon guttu

  Flott artikkel. Liker spesielt den polemisk/ironiske stilen som treffer godt. Merker at jeg blir opprørt i sjelen, og det er jo meningen. Puss Riksrevisoren på dem. Foss og Kåss i tospann!

 5. Njål Arge

  TØI undersøkte for Statsbygg for i 2017 hvor statlige virksomheter har lokalisert seg i forhold til RPR for ATP de siste 10 år og hvorfor lokaliseringen har blir som den har blitt. 60% er i tråd med retningslinjene, men denne andelen har sunket de siste årene i forhold til de første. Spørsmålet om lokalisering er underordnet. Rapporten kan være et utgangspunktet for fremtidig diskusjon ved siden av slike eksempler som Tore på en flott måte viser frem. TØI-rapport 1526/2017.
  Njål

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.