For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Erna mot Regjeringen Solberg om T-bane-tunnel i Oslo

Innlegget er skrevet av Tore Kåss, september 2019.

I valgkampens hete sluttet Erna Solberg seg til Oslo Høyres idé om en ny T-banetunnel mellom øst og vest via Sagene, fortalte Aftenposten lørdag 7. september. Dette avviker fra løsningene i den konseptvalgutredningen som danner grunnlaget for forslagene i Nasjonal transportplan på dette området fra regjeringen Solberg.

Navet i Osloregionens og Østlandets kollektivtrafikknett

Det regionale kollektivtrafikknettet som Vegdirektoratet, det daværende Jernbaneverket og Ruter utredet sammen, «Oslo-navet», bygger på en målrettet analyse der byen, regionen og alle reisemåter er sett i sammenheng. Stor økning i folketallet i hovedstadsområdet og store deler av Østlandet, og målet om å hindre vekst i biltrafikken, gjør det nødvendig å bygge ut banesystemet i Oslo.

Utredningen studerte trasévalg for ny T-banetunnel gjennom Oslo sammen med løsninger for nye jernbanetunneler, driftsopplegg for tog og utvikling av moderne trikke- og bussnett. Forslaget i Oslo-navet har Ruter videreutviklet noe i sin M2016-plan. Illustrasjonen viser fremtidig banenett i sentrale deler av regionen.

Illustrasjon: Ruter M2016, her lett justert med supplerende informasjon.

S-banetog for mer effektiv lokaltogtrafikk

Områder ved Ring 2 er anbefalt betjent av et nytt knutepunkt mellom tverrgående trikk/bybane og S-tog. «S-tog» er lokaltog med metrokarakteristika som S-banene i København, Berlin og andre byer. For kundene er S-tog en slags hurtig T-bane, beregnet for høy kapasitet over relativt korte avstander. De har verken konduktører, toalett eller kiosk ombord, og er utformet for rask på- og avstigning. Løsningen passer svært godt for trafikkering på de gamle dobbeltsporene innenfor Ski, Asker og Lillestrøm.  Kostnadene per passasjer vil være lavere enn lokaltog etter dagens modell.

I forslaget fra KVU Oslonavet er det lagt inn en S-toglinje mellom Ski og Lillestrøm via en ny tunnel fra Nationaltheatret via Bislett, Sagene, Sinsen og Økern via Hovinbyen til Alnabyen og Hovedbanen. Dermed får Oslo langt på vei en «Nordbane», samtidig som også sydområdet får lokaltog gjennom sentrum til andre regiondeler. Det skapes en rekke nye mer direkte reiseforbindelser. Den nye S-bane-tunnelen avgrenes fra den foreslåtte nye jernbanetunnelen mellom Oslo S og Lysaker, som skal sørge for at Oslo ikke blir en kapasitetspropp for togtrafikken på Østlandet. Avgreningen nordover er forøvrig et bedre alternativ til økt snukapasitet for tog i området Skøyen – Stabekk.

Langs Ring 2 er det anbefalt trikk/bybane, med mulighet for omstigning til den nye S-banen i et nytt knutepunkt ved Sagene/Lovisenberg.

Svakt begrunnet T-bane-alternativ

Sporveien, og senere Oslo Høyre, har lansert forslag om en annen T-banetunnel mellom  øst og vest via Sagene. Denne ideen har ikke i seg en samlet løsning for kollektivsystemet, slik som foreslått i KVU Oslo-navet, og som Oslos bystyre har sluttet seg til, og som altså er del av grunnlaget for Regjeringen Solbergs NTP-forslag.

Nåværende og fremtidig markedsgrunnlag og trafikkopplegg må styre ny infrastruktur. Den anbefalte sentrumsrettede T-banetunnelen skal primært gi nødvendig kapasitet og frekvens i hele T-banesystemet, slik at kollektivtrafikken kan øke ytterligere og nullvekstmålet oppfylles. Med KVU-tunnelens plassering i de nordre delene av sentrum ligger den store nytten i økt frekvens for trafikanter mellom de ytre grenbanene og viktige målpunkter i og nær sentrum.

Riktig nok bør både traseen og stasjonsplasseringer kunne justeres i senere planfaser, men Høyres idé er et helt annet konsept. For den alternative ideen om ny T-banetunnel øst-vest via Sagene er det ikke presentert noe opplegg for betjening av grenbanene utenfor den nye tunnelen. Det er heller ikke vist noen sammenheng med de områdene og traseene som tog og trikk betjener, eller skulle ha betjent.

Dermed er både driftsøkonomi og markedseffekt svært usikker. Følgelig er det uklart om mål om nullvekst i biltrafikken og god samfunnsøkonomi kan nås. Men vi vet ihvertfall at trafikantene ville blitt påtvunget mange flere omstigninger og dermed at omstigningskostnadene ville økt sterkt.

T-bane mot trikk?

Det bør heller ikke glemmes at med Høyres T-banetunnel vil det formålstjenlige forslaget om bybane/trikk i området langs Ring 2 bortfalle. Dermed svekkes også trikkens generelle muligheter for en utvikling som kan gi bedre betjening av byens trafikanter.

3 kommentarer

 1. Kjell Spigseth

  At Erna Solberg i valgkampen går mot regjeringen Solberg når det gjelder kollektivbetjeningen av Osloregionen er såpass oppsiktsvekkende at det fortjener oppmerksomhet utenfor Bullbynettverket! Kanskje en artikkel kan få plass i dagspressen, Tore Kåss?}

  • Tore Kåss

   Jo, enig i det, Kjell Spigseth. Men verken Aftenposten eller Dagsavisen fikk «plassert» den.

   • Kjell Spigseth

    Hei Tore K
    Prøv i Klassekampen. De har av og til store artikler.
    Kjell S

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.