Bullby og andre bidrar aktivt

Stavanger kommune har offentliggjort revidert utkast til ny kommunedelplan for byens sentrum. Det har utløst en skarp debatt om planens innhold og den fremtidige utviklingen av Stavanger sentrum. Hva slags sted skal byens sentrum være? Hvordan realisere målet om å bevare byens særpreg? Hvor tett bør det bygges, og hvilke funksjoner bør det særlig legges til rette for?

Slike debatter trenger vi mye mer av i norske byer og kommuner. Men det er viktig at både politikere og folk flest engasjerer seg – ikke bare fagfolk, eiendomsutviklere og de som føler at deres egne interesser blir negativt berørt.

Stavanger kommunes planforslag er lett tilgjengelig på nettet, der en også kan finne andre uttalelser fra høringen.

Her er tre interessante uttalelser til planen:

Stavanger arkitektforening har uttalt at dette er en av de viktigste byplanene som er laget for byen. Foreningen syns derfor det er underlig at Stavangers byplankontor og byplansjefen ikke er ansvarlig for de viktige byplanene. Byplankontoret har gode og erfarne planleggere og arkitekter som burde spille en sterk rolle i et slikt planarbeid. Foreningen mener at planen må endres på flere punkt dersom planens uttalte intensjon om “å foredle byens særpreg” skal ha betydning.

Bullby Stavanger har kommet med en rekke kritiske merknader og konkrete innspill. Bull mener at planen framstår som overdimensjonert med hensyn til behov for nytt etasjeareal. Flere av de foreslått byggetomtene er omdiskuterte og kommer til dels i strid med planens målsetting om å ivareta sentrums historiske identitet. Tilrettelegging for ny bebyggelse må bringes i samsvar med byens identitet og egenart, gjeldende retningslinjer for transport og tilgjengelighet, og de konjunkturer vi står overfor. Det må rettes et sterkere fokus på utnyttelse av allerede utførte investeringer og uutnyttet bygningsvolum.

Kommunens kultursjef håper Stavangers unike historiske fortrinn vil bli brukt som en ressurs i byens utviklingsarbeid, – også i praksis. Det er imidlertid flere områder i planforslaget som oppfattes å være i konflikt med planens intensjoner om å ivareta og styrke Stavangers historiske identitet.