For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Lange linjer i Oslos byutvikling og boligpolitikk

Bullby-seminar i Oslo 25.-26. april 2016

Bullby arrangerte i april 2016 et to dagers seminar om byutviklingens lange linjer i Oslo-regionen med om lag 50 deltakere og innledere fra Bullby og inviterte etater og fagmiljøer. I tillegg til foredragene var det flere gode debattrunder mellom innleggene, og en befaring til Ensjø-Hovinbyen i Oslo og Fornebu i Bærum på slutten av første dag.

Foredragene. Innleggene fra seminaret er her tilgjengelige for alle som er interessert i fagområdet og Oslo-regionens utvikling.

Kjell Spigseth, Bullby Oslo innledet første dags møte i lokalene vi fikk disponere av HAV Eiendom i Dronning Eufemias gate 16 i Bjørvika. Han minnet om en del av forhistorien til den store byutviklingen i Bjørvika, gjennom Miljøbyen Gamle Oslo.

Rolf H. Jensen, Bullby Oslo fortalte om og viste utsnitt av Oslos byplaner og de ulike plantema som har preget ulike perioder fra Harald Hals til i dag, med vekt på endringer i byplanleggernes rolle og styringssystemet i Oslo.

Terje Wessel, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo beskrev aktuelle ulikheter og segregasjon i Osloområdet, årsaksforhold knyttet til næringsstruktur og innvandring, samt segregasjonens utfordringer til styringssystemet.

Gustav Nielsen, Bullby Oslo beskrev enkelte hovedtrekk i byutviklingen i regionen og omtalte hvordan byutviklingen har vært koblet til kollektivtransportens utbygging, med kommentarer til fremtidig organisering av feltet.

Hans Kristian Lingsom, Bullby Oslo omtalte forsøkene på regional planlegging av areal og transport i Oslo og Akershus.

På dag 2 foregikk seminaret i Litteraturhuset med etterfølgende deltakelse i tidsskriftet Plans 50 års jubileumsarrangement samme sted og kveld.

Johan-Ditlef Martens, Bullby Oslo beskrev boligpolitikkens og boligkvalitetenes utvikling fra ca 1920 og frem til i dag, med en drøfting av drivkrefter og virkemidler.

Anders Holmlund, Regiondirektør, Veidekke Eiendom AS fortalte om byggekostnadene for bolig i Osloområdet, hva som bestemmer kostnadene og hva dette betyr i dagens boligmarked.

Erlend Hanssen Sjåvik, Akershus fylkeskommune presenterte «Sandnes-modellen» for kommunal bolig- og arealpolitikk og drøftet dens relevans for utfordringene i Oslos boligmarked.

Peter Butenschön, Bullby Oslo omtalte visjoner for den gode, urbane boligbyen, og stilte spørsmål om Hovinbyens potensial for urbanitet.

Morten Wasstøl, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune fortalte om kommunens forslag til plan og utviklingsstrategi for Hovinbyen, med tilhørende utfordringer.

Magnus Boysen, Bullby Oslo kommenterte mulighetene for praktisk/økonomisk realisering av ambisjonene for Hovinbyens utvikling.

Hans Kristian Lingsom, Bullby Oslo beskrev erfaringer fra utviklingen av Fornebu og kommenterte byplanens utviklingsmuligheter.

Publikasjon. Den høye kvaliteten på innleggene og diskusjonene i seminaret har inspirert til videreføring. Bullby Oslo er i gang med et prosjekt som skal utnytte og supplere stoffet fra seminaret til en analyserende og debattfremmende publikasjon om Oslos byutvikling opp til i dag, med innspill om mulige lærdommer for politikken fram mot en bærekraftig, klimavennlig by i 2050. Utkast til tekster og kapitler skal legges ut til diskusjon på bullby.net etter hvert som de foreligger. Følg med oss videre!

 

1 kommentar

  1. Kjell Spigseth

    Flott Gustav! – Mye viktig fagstoff fra BULLs Oslo-seminar våren 2016 er nå gjort tilgjengelig for alle. Nå begynner https://www.bullby.net å få mye kjøtt på beinet!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.