I tirsdagens Aftenblad presenteres på lederplass et usedvanlig lettvint resonnement, et knefall for liberalisme som jeg aldri har sett maken til. Slipp handelen fri! De som ikke vil handle koteletter på søndager kan jo bare la det være, men for all del, ikke la dem nekte andre å gjøre det! Dette er kortversjonen av hva lederen bringer til torgs.

Slike resonnement vil så langt jeg kan forstå, slå beina under det meste av det en prøver å få til i et sivilisert bysamfunn. Hvorfor skal en til eksempel ha planer som bestemmer hvor handel tillates. Kan ikke de som driver med handel få etablere seg der de mener det er mest hensiktsmessig og la kundene avgjøre om lokaliseringen er liv laga. Det ville jo være til stor fordel for forretningsdrivere å tilby sine varer i lokaler nær hovedtrafikkårer hvor det i tillegg opereres med leiepriser langt under hva som må betales i sentrene; og kundene, de kan tilbys rikelig med parkering, helt gratis. Mon Aftenbladet mener at også dette er en type spørsmål hvor det, sitat: ”Ikke er nødvendig å la flertallet bestemme”.

Jeg undres faktisk på hvilke retningslinjer Aftenbladet ser for seg med hensyn til hvorledes en skal identifisere slike spørsmål. Jeg antar at det dreier seg om spørsmål hvor de samfunnsmessige konsekvensene er små. I så fall er det selvsagt greit. Men konsekvensene av søndagsåpne butikker er ikke små. Det kan vi lese om i mandagens Aftenblad.

Konsekvensene er faktisk meget store. Det refereres til Danmark som har erfaring med søndagsåpne butikker. Nærbutikker legges ned, tilsvarende gjelder nisjebutikker i bysentrene, det vi ofte kaller ”mann kone butikker”. Aftenbladet vil vel mene at de bare kan la være å holde åpent på søndager, simpelthen ta fri! Bysentrene vil i så fall framstå med noen åpne butikker mens andre er lukket. Vi vet at lukkede butikker oppfattes vel så negativt som lokaler til leie. Bysentrene har ikke en organisering som gjør det mulig å administrere forhold som dette. De er helt avhengig av en politikk med det som målsetting å sikre likest mulig konkurranseforhold. Det krever rammer for hvor og når handel kan finne sted. Kjøpesentrene derimot har en fast styring. Vedtak om søndagsåpent vil gjelde alle butikker. De bilorienterte kjøpesentrene er vinnerne

Det er interessant å vurdere dette i forhold til den politikk som i mange år er fulgt i vår region. Det er tverrpolitisk enighet om å verne om de historiske bysentrene. De er på en måte bærere av vår identitet. Sentrumshandel er i den sammenheng viktig. Derfor har politikerne innført rammer for hvor og i hvilket omfang handel kan finne sted. Særlig har en vært opptatt av nærservice. Det tales om ”10 minutters byen”. Det betyr at flest mulig hyppige besøksmål skal ligge innenfor gang-/ sykkelavstand. Nærbutikken er kanskje det viktigste element i dette. Ikke minst sosialt, du kan uformelt treffe nye i strøket, eller naboer du allerede kjenner. Avstandene er korte. Du sparer tid og belaster miljøet minimalt.

Søndagsåpne butikker vil føre til nedleggelse av mange nærbutikker, fordi det koster penger å holde åpent og fordi familier på søndagen heller tar bilen til et kjøpesenter, ref. erfaringene fra Danmark. Direktøren i COOP påpekte alvoret i dette i mandagens Aftenblad, men på lederplass dagen etter velger Aftenbladet ikke å tro noe på dette.

Det provoserer i hvert fall meg når Aftenbladet så lettvint ivrer for en politikk som bringer oss i stikk motsatt retning av de mål vi i flere ti-år har jobbet for å nå. Bysentrene og lokalmiljøet blir taperne. Oppsummert er søndagsåpne butikker et utpreget ”tap-tap” prosjekt. Det er fundert på ideologi, drømmen om frihet. Ved en annen anledning kan vi kanskje utdype spørsmålet, frihet for hvem. En ting er sikkert, bilorienterte kjøpesentre er vinnerne og det samsvarer dårlig med almen miljøkunnskap.

Stavanger 07.01.2014. Per Th. Grimnes, sivilarkitekt MNAL.

Tidligere publisert i Stavanger Aftenblad, januar 2014.