Byene fortettes, men utendørs boligkvaliteter er truet. I 2008 utga NIBR et notat med disse ti spørsmålene som støtte for å vurdere kvaliteten av boligenes uteområder:

1 Er forbindelsene til omgivelsene sikre og enkle? 
2 Yter prosjektet kvaliteter til den omgivende byen?
3 Er eksisterende natur og bygninger utnyttet på en positiv måte?
4 Er det effektive skiller mellom leke- og oppholdsareal og biler?
5 Er utearealene differensierte og området lett å orientere seg i?
6 Er det avsatt tilstrekkelig areal for utendørs lek og opphold?
7 Er det avsatt tilstrekkelig plass for praktiske formål utendørs?
8 Er utearealene solbelyste og lune?
9 Har utearealet robuste materialer, beplantning og utstyr? 
10 Er overvannet håndtert lokalt?

Les hele notat 2008:106 fra Norsk institutt for by- og regionforskning.