Bullby har sendt et notat til Oslos byråd med innspill til kommunens arbeid med byutvikling i Hovinbyen. Dette er Oslos største og mest komplisert område for transformasjon og byutvikling i de neste tiårene.

Erfaringer fra andre byutviklingsområder har vist at de største utfordringene ved slik byutvikling er mangfoldet av grunneierinteresser. Det er også klart at byplaner som lages uten forutgående klargjøring av økonomiske realiteter og fordeling av kostnader og gevinster, vanskelig lar seg gjennomføre. Gode intensjoner i byomformingen med høye krav til bo- og miljøkvaliteter kan dermed bli umulig å innfri i praksis, og godt planarbeid kan vise seg bortkastet. Bullby sier derfor at følgende forhold må være på plass før juridisk bindende planer blir fremmet:

  1. En grov kostnadsanalyse som viser private og offentlige utgifter samt inntektspotensialet ved salg av ferdig utviklet eiendomsmasse.
  2. Omforente krav til bo – og miljøkvaliteter i byutviklingen, blant annet basert på Byrådets ambisjoner.
  3. Avtalefestede spilleregler for hvordan grunneiere skal kunne sikres kompensasjon for eiendommens nåverdi basert på dagens bruk.
  4. Avtalefestede spilleregler om tilbakeføring av deler av gevinst ved økt utnyttelse til dekning av fellesskapets utlegg i området.
  5. Garantier for kommunal/statlig forskuttering av tung sosial, teknisk og grønn infrastruktur.

Kommunen bør ikke vedta områdeplan/detaljplan før et slikt avtaleverk er på plass. Dessuten bør kommunen forhandle med staten om økonomiske rammebetingelser som sikrer at byutviklingen oppfyller nasjonale mål og intensjoner for hovedstadsområdets utvikling.

Les Innspill fra BULL til arbeidet med byutviklingen i Hovinbyen.

Se også kommunens nettside for Hovinbyen.