For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Mange politiske ønsker for Oslo og Akershus

Byutvikling, samferdsel og miljø i partiprogrammene for 2015-19

Foran kommunevalget 2015 har partiene i Oslo og Akershus lagt frem ganske omfattende programmer for hva de vil gjøre dersom de får tilstrekkelig tilslutning fra velgerne. Vi har sammenstilt hva de ulike partiene sier om følgende tema:

 1. Målsettinger for byutvikling, samferdsel og miljø
 2. Arealbruks- og eiendomspolitikk
 3. Utbygging versus bevaring
 4. Boligpolitikk
 5. Områdeutvikling
 6. Sentrumsutvikling
 7. Marka, fjorden og blågrønn struktur
 8. Miljøvern (utover ATP og økonomi)
 9. Bilveinett, biltrafikk og kjøretøyer
 10. Bilparkering og ladepunkter
 11. Kollektivtransport inkl. taxi
 12. Sykkelveier og fotgjengertiltak
 13. Godstransport og havn
 14. Finansiering av samferdselstiltak, bompenger, kollektivtakst m.v.
 15. Offentlig økonomi
 16. Reform av lokalforvaltningen

Les og studer Gode ønsker.

1 kommentar

 1. Johan-Ditlef Martens

  Arbeiderpartiet svikter i boligpolitikken

  I dag er det nesten umulig for folk med midlere og lavere inntekter å komme inn på boligmarkedet i Oslo. Vil et eventuelt «regjeringsskifte» i hovedstaden ved kommunevalget endre på dette? Lite tyder på det. Boligprisene er i dag så høye på grunn av at mange familier har meget god råd og at formuende foreldre kan hjelpe barna sine inn på boligmarkedet. Folk med dårlig råd faller derved utenfor. Markedet fungerer ikke for disse. Likevel setter Arbeiderpartiet sin lit til markedet og håper på at fart i boligbyggingen vil løse problemene. La meg da minne om:
  – Ingenting tyder på at presset på boligmarkedet og prisene i Oslo vil avta i overskuelig framtid, heller ikke etter år 2030 som er kommuneplanens tidsramme. Befolkningsveksten tilsier bygging av ca. 6500 boliger i året. Det bygges knapt 3000.
  – Redusert standard påvirker ikke prisene. Nå settes minstestandarden til 35 m2, tidligere var den 50 m2. Prisen for en småbolig er den samme, standarden er bare lavere. Høy arealutnyttelse med dårlige utearealer har heller ikke bidratt til lavere priser.
  – Byggekostnadene er ikke problemet. De har bare økt litt mer enn konsumprisindeksen i følge SSB, mens boligprisene har økt med det mangedobbelte de siste tiårene. Tomteprisene utgjør den viktigste kostnadsdriveren.

  Arbeiderpartiets Osloprogram inneholder formuleringer om å bygge flere utleieboliger og studentboliger samt bruk av Husbankens låneordninger for å få redusert inngangsbilletten. Ingen ting om hva kommunen selv kan gjøre for at vanlige folk skal kunne skaffe seg en høvelig bolig til akseptabel pris. Spesielt etterlyses en aktiv tomtepolitikk. Vil kommunen lære av Sandnes og se på muligheten av å etablere et tomteselskap? Rimelige kommunale tomter vil være det viktigste bidraget til å få ned boligprisene, både for leie-, «leie til eie» og selveieboliger. Slik «subsidiering» krever at boligene underlegges omsetningskontroll for at ikke førstegangskjøper skal stikke av med subsidiene og gevinsten. En stiftelse eller annen ideell organisasjon må derfor stå for forvaltning av boligene, i samarbeid med eller i samsvar med føringer lagt av kommunen. En slik skjermet sektor skal ikke erstatte dagens marked, men kan være et viktig supplement, konkurrent og bidra til å presse prisene ned. I stedet for å spille på markedets premisser kan kommunen utfordre det. Så langt har Arbeiderpartiet skygget unna en slik politikk.

  Johan-Ditlef Martens

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.